1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Belediye Meclisimizde onaylandı.

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Belediye Meclisimizde onaylandı.

Başkan tarafından, 05.09.2019 tarih ve 2 sayılı olumlu İmar Komisyon kararı ve diğer belgelerle birlikte Meclis gündemine sunulan konu (1/1000 Ölçekli Hemşin İlçe Merkezi ile Mahalleleri kapsayan Uygulama İmar Planı taslağı), meclisimizce müzakere edildi. Meclisimizin 04.11.2014 tarih ve 30 sayılı kararıyla onaylanıp yürürlüğe giren 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planını, Samsun Bölge İdare Mahkemesinin 02.05.2019 tarih ve 2019/491 Sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. Bunun üzerine iptal kararının gerekçeleri de dikkate alınarak yeni bir uygulama imar planının hazırlanıp yürürlüğe konulması gereği doğmuştur. Uygulama İmar Planı, nazım imar planı ilke ve esaslarına uygun olarak yörenin koşulları ve planlama alanının genel özellikleri, yapının kullanım amacı ve ihtiyacı, erişilebilirlik, sürdürülebilirlik ve çevreye etkisi dikkate alınarak yerleşmeye ait tüm yapılaşma kararlarının belirlendiği kadastral durum işlenmiş 1/1000 ölçekli halihazır haritalar üzerinde plan notları ve ayrıntılı raporuyla bir bütün olan planlardır. Bu bağlamda Hemşin ilçemizde 1990 yılından bu yana revize olmayan ve ihtiyacı olan ilave alanların katılmadığı uygulama imar planlarının ilave alanlarla birlikte revize edilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır. Bu amaçla Belediye Başkanlığı tarafından, ekindeki Meclis İmar Komisyonu müspet kararı ile birlikte meclisimizin gündemine sunulan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile tüm belgeler ve imar planı çalışmaları meclisimizce incelendi. İmar planı yapımı öncesi tüm kurum ve kuruluşların vermiş oldukları görüşlerin dikkate alındığı tespit edildi. İmar Komisyonumuzca, plan taslağı ve uygulama alanı ile ilgili ayrıntılı incelemenin yapıldığı, jeolojik sakıncalı alanalar, tarım alanları, orman alanları gibi yapılaşmaya açılamayacak alanların korunarak geriye kalan alanların şehircilik ilke ve esasları dikkate alınmak suretiyle yerleşim alanı olarak planlandığı tespit edilmiştir. Yapılan müzakereler sonucunda, toplam 421Ha alanı kapsayan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planıyla ilgili tüm hususlar meclisimizce uygun görülerek 5393 Sayılı Belediye Kanunu 18/c maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına oy birliğiyle karar verildi.