1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Belediye Meclisimiz tarafından onaylandı.

1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Belediye Meclisimiz tarafından onaylandı.

Başkan tarafından, 05.09.2019 tarih ve 1 sayılı olumlu İmar Komisyon kararı ve diğer belgelerle birlikte Meclis gündemine sunulan konu (1/5000 ölçekli Hemşin İlçe Merkezi ile Mahalleleri kapsayan nazım imar planı taslağı), meclisimizce müzakere edildi. Meclisimizin 03.06.2014 tarih ve 21 sayılı kararıyla onaylanıp yürürlüğe giren 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planını, Samsun Bölge İdare Mahkemesinin 02.05.2019 tarih ve 2019/491 Sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. Bunun üzerine iptal kararının gerekçeleri de dikkate alınarak yeni bir nazım imar planının hazırlanıp yürürlüğe konulması gereği doğmuştur. Nazım imar planları kentlerin genel olarak arazi kullanış biçimlerini, bölge tiplerini, ulaşım sistemlerini ve nüfus yoğunluklarının belirleyen ve alt ölçekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına referans olmak üzere hazırlanan üst ölçekli plan çalışmalarıdır. Bu bağlamda Hemşin İlçemizde üst ölçekli plan eksikliğinin giderilerek planlamadaki hiyerarşinin yeniden düzenlenmesi ve yerleşmenin gelişmesine yön vermek üzere üst ölçekli planın yürürlüğe girmesi gerektiği kanaatine varılmıştır. Bu amaçla Belediyemizce, 421 ha alanı kapsayan ekli imar paftaları doğrultusunda Şehir Plancılarına hazırlatılıp İmar Komisyonunun uygun görüşüyle birlikte meclisimize sevk edilen, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili tüm belgeler ve imar planı çalışmaları meclisimizce incelenmiş; imar planı yapımı öncesi tüm kurum ve kuruluşların vermiş oldukları görüşlerin planla uyarlılığı kontrol edilerek imar planı çalışmalarında kurum görüşlerinin dikkate alındığı tespit edilmiştir. Jeolojik açıdan sakıncalı alanlar, tarım alanları, orman alanları vb. yapılaşmaya açılamayacak alanlar korunarak geriye kalan alanların şehircilik ilke ve esasları dikkate alınmak suretiyle yerleşim alanı olarak planlandığı gözlemlenmiştir. Yapılan müzakereler sonucunda, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planıyla ilgili tüm hususlar meclisimizce uygun görülerek 5393 Sayılı Belediye Kanunu 18/c maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına oy birliğiyle karar verildi.