2017 Mali Yılı Faaliyet Raporu Onaylandı

2017 Mali Yılı Faaliyet Raporu Onaylandı

4 Nisan 2018 Çarşamba günü Meclis I. Başkanvekili Ahmet Hüseyin GÖRAL başkanlığında gerçekleştirilen Belediye Meclisi Nisan 2018 Toplantısı II. Oturumunda; 5393 sayılı Belediye Kanunu 56. Maddesi uyarınca, 2017 Mali Yılına ait Faaliyet Raporu Belediye Başkanı Halim Kazım BEKÂR tarafından Meclisimize okundu. Rapor müzakere edilerek oylandı. Faaliyet raporu yeterli görülerek oy birliği ile kabul edildi.

 

  

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELERA- Faaliyet ve Projeler:1 – Yol Bakım Onarım: Mahalle yollarımızın rutin bakım onarım çalışmalarına devam edilmiş; ayrıca afet ödeneği kapsamında Maliye Bakanlığından 2015 yılında 1 milyon, 2016 yılında 840 bin olmak üzere toplam 1 milyon 840 bin TL. ek ödenek sağlanmıştır.  Belediyemiz bütçesinden karşılanmak suretiyle Yeniköy, Mutlu, Ortaköy ve Bahar Mahallerimizde 2015 ve 2016 yıllarında toplam 4 bin mtaş duvar, 5 adet menfez, 13 bin myol betonlaması yapılarak %100’ü tamamlanmıştır. 2017 yılında afet kapsamında 1 milyon 970 bin TL ödenek gelmiştir. 505 bin TL’si ihale edilip 100 bin TL de Belediye bütçesinden eklenerek toplam 605 bin TL ‘nin ihalesi gerçekleştirilmiş; 2400 mtaş duvar, 4 bin m3 yol betonlama, 4 adet menfez, 390 m yaya kaldırımı yapılmıştır. Kalan 1 milyon 465 bin TL ‘nin ihalesi 5 Mart 2018 tarihinde yapılmış; bu kapsamda 3000 m3 taş duvar, 7 adet menfez, 4000 m3 yol betonu ve su isale hattının onarımı gerçekleştirilecektir. Yer teslimi yapılarak çalışmalra başlanmıştır. 15 Eylül 2018 tarihinde tamamlanmış olacaktır. 

Ayrıca mahalle yollarımızın beton-stabilize ihtiyaçlarını karşılamak için merkezdeki Gölet ve DSİ’nin yapmış olduğu 1. Tersip bendinin arkasında biriken stabilize malzemeyi çekmek amacıyla İl Özel İdaresine müracaat edilmiş; ÇED ve işletme belgeleri tamamlanarak, 5 yıllık ruhsat alınmıştır. 

2 – Araç Gereç Parkının Yenilenmesi Faaliyetleri: Belediyemizin acil ihtiyaçları doğrultusunda su işlerinde kullanılmak üzere 1 adet çift kabin pick-up, yol bakım onarım işlerinde kullanılmak üzere 1 adet 4x4 iş makinesi belediyemiz büyçesinden 250 bin TL: harcanarak satınalınmış ve hizmete sunulmuştur. Ayrıca Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünden 1 adet vidanjör ile Türkiye Belediyeler Birliğinden bir adet 10 teker damperli kamyonun Belediyemize hibe edilmesi sağlanmış; vidanjöre kuka montaj işi Çekmeköy Belediyesi tarafından hibe olarak gerçekleştirilmiştir.  

3 – Su, Çevre ve Kanalizasyon: SUKAP kapsamında Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünden Su ve Kanalizasyon Prpjeleri için 5 milyon 250 bin TL ödenek sağlanarak 2012 yılında ihalesi yapılıp, Mutlu, Ortaköy, Bahar ve Yeniköy Mahallelerimizde 14.741 m. içmesuyu şebekesi, 7 adet maslak, 17.800 m. kanalizasyon hattı, 3 adet fosseptik, 722 adet baca döşemesi gerçekleştirilmiştir. Proje geçici kabulü yapılarak teslim alınmıştır. Kasım 2017’de kesin kabulü yapılan işler için yaklaşık 4000 TL harcama gerçekleştirildi. 

Belediyemiz tarafından atıksu arıtma tesisi yapımı için İLBANK genel Müdürlüğüne müracaat edilerek SUKAP Projesine dahil edilmesi talep edilmiştir. İLBANK tarafından arıtma tesisisnin projelendirme işi tamamlanmış; 25 Mayıs 2017’de 1 milyon 465 bin TL’ye ihalesi, 12 Temmuz 2017 tarihinde yer teslimi yapılarak inaaşına başlanmıştır. Tesis tamamlanarak hizmete açılmıştır. 

Ayrıca dört mahallemizin gelecek otuz kırk yılının su ihtiyacını karşılayacak Ortaköy Mahallesi Değirmendere Irmağının su tahsisi alınmış; İLBAK’a müracaat edilerek dört mahallemizi kapsayan projenin ihalesi İLBANK Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmiş; proje çalışması tamamlanarak yaklaşık maliyeti 5 milyon TL olan proje tarafımıza teslim edilmiştir. Projenin uygulanması ile ilgili ödenek sağlama girişimlerimiz devam etmektedir. 

Belediyemizin talebi üzerine DSİ bölge müdürlüğü tarafından 2016 yılında ihalesi yapılan Hemşin Deresi Taşkın Koruma Projesi çalışmaları devam etmektedir. Proje kapsamında 2 adet tersip bendi, 5 adet “U” kanal, 3 adet menfez, 1 adet kemer köprü, taş ve beton taşkın koruma duvarı yapılmakta olup 2017 yılı sonunda tamamlanmış olması gerekirken yüklenici kaynaklı aksaklıklar nedeniyle 2018 yılına sarkmıştır. Çalışmalara devam edilmektedir. 

4 – Çağdaş Şehircilik: Şehrimizi çağdaş bir görünüme kavuşturma yolunda TOKİ ile yapılan protokol kapsamında Hemşin Kentsel Yenileme Projesi çerçevesinde çalışmalarımız devam etmektedir. Bugüne kadar anlaşma sağlanan 300 hak sahibine 5 milyon 135 bin TL ödeme yapılarak tapu devirleri gerçekleştirilmiştir. 5,1 hektar büyüklüğündeki dönüşm alanının 3,5 hektarında tapu devir işlemleri rızaen tamamlanmıştır. Ancak Danıştay 6. Dairesinin proje alanına ilişkin Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesi ile, gerekçeli karardaki hususular tarafımızca değerlendirilmiş; ilgili kurumlardan yazılı görüşleri alınmış, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarımız yenilenmiş, yürürlüğe girmelerinin akabinde bu planlar çerçevesinde 18.09.2015 tarih ve 27 sayılı Belediye Meclisi kararı ile ilçe merkezinde bulunan 5,1 hektar alan yeniden Kentsel Dönüşüm Alanı ilan edilmiş; bir kısım hak sahibi tarafından bu meclis kararımız aleyhinde Rize İdare Mahkemesine dava açılmıştır. Rize İdare Mahkemesi 2017/612 sayılı kararı ile davayı reddetmiştir. Çalışmalarımız kaldığı yerden devam etmektedir. 

Bu kapsamda proje inşaat alanındaki 14 parselle ilgili tarafımızca kamulaştırma davaları açılmıştır. Mahkeme süreci devam etmektedir. Ayrıca TOKİ Projeyi revize ederek yeniden hazırlatmış; mimari proje tamamlanmış, uygulama projesi ihale edilerek tamamlanmıştır. 

Asliye Hukuk Mahkemesine açılan kamulaştırma davalarında tespitler yapılmış; mahkemenin vereceği tescil kararları beklenmektedir. 2018 Mayıs ya da Haziran ayında yapım için ihaleye çıkılması planlanmaktadır. Proje kapsamında 104 konut, 26 dükkân, 1 anaokulu inşa edilecektir. 

İlçe merkezinde bulunan Göletin her iki yakasını kapsayacak şekilde bir rekreasyon projesi çalışması başlatılmış; proje yapım işi DSİ Bölge Müdürlüğünden talep edilmiştir. DSİ tarafından ihale edilen proje hazırlama işi tamamlanarak 2017 yılı sonuna kadar DSİ’nin yapacağı kısımlar Bölge Müdürlüğü tarafından yatırım programına alınacaktı. 2018 yılı yatırım programına teklif edildi. Bu yıl içerisinde yapımı gerçekleştirilecektir. 

İhtiyaca cevap vermeyen ve ekonomik ömrünü doldurmuş bulunan mevcut Hükümet Konağının, Kentsel dönüşüm Projesi kapsamında bedeli karşılığında tapu devri gerçekleştirilmiş olup; yerine yeni ve çağdaş normlara uygun bir Hükümet Konağının ilçemize kazandırılması amacıyla İçişleri Baknlığı nezdinde girişimlerimiz neticesinde, öncelikle proje hazırlama safhası tamamlanmış; 2016 yılı yatırım programına alınan işin ihalesi 3 Mart 2017 tarihinde 4 milyon 450 bin TL bedelle gerçekleştirilmiştir. Nisan 2017 ’de inşaatına başlanmıştır. 30 Mart 2018’de hizmete açılması hedeflenmektedir. 

5 – Kültürel ve Tanıtıma Yönelik Faaliyetler: İstanbul’da düzenlenen geleneksel Rize Tanıtım Günleri etkinliklerine Belediye Başkanı başkanlığında katılım gerçekleştirilmiş, gelen konuklar Başkan tarafından bizzat ağırlanmış; Hemşin İlçesi adına oluşturulan standta başta orhanik çayımız, balımız ve diğer organik tarım ürünlerimiz, yöresel el sanatları örneklerimiz, Hemşin Puşisi, tulum ve horonla birlikte kendine has kültürel değerlerimiz ve Kentsel Yenileme Projemiz olmak üzere ilçemizin en verimli şekilde temsil ve tanıtımı sağlanmıştır. 

6 – Turizme Yönelik Faaliyetler: İlçemizin turizm potansiyelini arttırma ve geliştirme çalışmaları doğrultusunda, Milli Parklar Genel Müdürlüğü nezdinde başlatılan girişimler ve yazılı talebimiz neticesinde, Akyamaç Şelalesinin bulunduğu yaklaşık 50 hektarlık alan 2016 yılı başında tabiat parkı statüsüne kavuşmuş ve “Akyamaç Şelalesi Tabiat Parkı” adıyla tescillenmiştir. Devamında, öncelikle tabiat parkının uzun devreli gelişim planı hazırlanarak Genel Müdürlükçe onaylanıp yürürlüğe girmiştir. 2016 yılı içerisinde tabiat parkı yolu küptaş kaplama ve taş duvar işleri ihale edilip yıl sonunda inşaat tamamlanarak geçici kabulü yapılmıştır. Bu kapsamda 9 bin m3 küptaş döşenmiş, 2 bin mtaş duvar inşa edilmiştir. 

Ayrıca tabiat parkının bulunduğu alanda Bölge Müdürlüğünün kendi imkanları ile bir adet ziyaretçi tanıtım merkezi ve 5 adet piknik kamelyası ile ahşap yol korkuluğu yapım işi gerçekleştirilmiştir. Geriye kalan şelaleye iniş patika yolu ile araç yolunun kalan kısmında küptaş döşeme, taş duvar yapımı, köprü, seyir terası ve kafeterya yapımı işlerini kapsayan proje çalışması ihale edilmiştir. Yaklaşık 2 milyon TL bedelli projenin inşaat ihalesi 28 Nisan 2017 ’de 1 milyon 466 bin 542 TL.’ye yapıldı. İhale kapsamında 700 m. şelaleye iniş patika yol, bir adet yaya köprüsü, 300 m. konstrüksiyon üzerinde patika yolu 2000 mtaş duvar, 500 m. beton yol, 1 adet kır lokantası ve çevre düzenlemesi çalışmaları hızla devam etmektedir. Mayıs 2018 ’de tamamen bitmiş olarak ziyaretçilerin kullanımına açılacaktır. 2018 yılında ek olarak 550 bin TL. ödenek aktarılmıştır. Bu ödenekle yolun kalan kısmının betonlanmaası ve taş duvar ileri tamamlanacaktır. 

Turizmi geliştirmek ve ilçemizi çıkmaz sokak olmaktan kurtarmak amacıyla Karayolları Genel Müdürlüğüile yürütülen görüşmelerimiz ve yazılı taleplerimiz sonucunda başlatılan Çayeli – Hemşin - Çamlıhemşin Karayolu yapım işinin Hemşin ilçesi ile Erenler Köyü arasındaki 14 km. ‘lik kısmı bu yıl sonuna kadar tamamlanarak hizmete açılacaktır. Öte yandan Hemşin – Çamlıhemşin arasının proje ihalesi Karayolları Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilmiştir. Mayıs ayı içerisinde proje çalışmasının tamamlanarak inşaat ihalesi aşamasına getirilmesi planlanmaktadır. Proje çalışmasında son aşamaya gelinmiş; 2,5 km.’lik “Hemşin şehir geçişi” kısmı Nisan 2017’de 25 milyon TL ’ye ihale edilmiştir. Çalışmalara başlanmıştır. 

Öte yandan, Hemşin Merkezde Gölet Etrafı Yürüyüş Yolu Projesi Turizm Bakanlığı’na sunulmuş; 250 bin TL. ödenek sağlanmıştır. Proje maliyetinin tamamı için kaynak bulunur bulunmaz derhal çalışmalara başlanacaktır. Bu proje gerçekleştiğinde Meydan Park ve Göletle birlikte ilçe merkezimiz eşsiz bir cazibe merkezi haline gelecektir. Karayolu Şehir geçişi ve Kentsel Dönüşüm de tamalandığında, Hemşin kendine özgü doğal, tarihi ve kültürel dokusuna ek olarak bu yeni çehresi ile Turizmin yeni gözdelerinden biri olacaktır. 

7 – Eğitim, Gençlik ve Spor Faaliyetleri: Eğitimi destekleme faaliyetlerimiz çerçevesinde ilçemiz okullarına her türlü desteğimiz bu dönemde de sürdürüldü. Salonumuz öğrencilerimizin her türlü etkinliği için tahsis edilmiştir. Okullarımızın araç gereç ve ulaşımla ilgili talepleri için Belediyemiz imkanları seferber edilmiş durumdadır. 

Spor çalışmaları kapsamında Hemşin Spor Kulübü ile ortaklaşa çalışılarak okulumuzda sporla ilgilenen öğrencilere kulüp bünyesinde yarışmalara katılan sporcularımıza Belediyemiz imkanları doğrultusunda her türlü destek sağlanmaktadır. 

8 – Kurumsal Yatırımlar: Belediyemiz Bünyesine Hemşin Elektrik Üretim İnşaat ve Temizlik A.Ş. adı ile bir şirket kazandırılmıştır. Bu şirketle ilçe merkezindeki göletten elektrik üretilerek kurumumuza ek ve kalıcı kaynak sağlanması hedeflenmektedir. İlgili firmalardan teklifler alındıktan sonra çalışmalara hız verilecektir.B- Mali Bilgiler

  1. Bütçe Uygulama Sonuçları2017 GIDER BÜTÇESI HEDEFLERI VE GERÇEKLEŞMELER

KodBütçe Giderinin Türü


Önceki Yıldan Devreden


Başlangıç Bütçesi


Ek Ödenek 

 / Aktarma


Düşülen


Toplam Bütçe Ödeneği


Gerçekleşen


Oran

(%)


01


Personel Giderleri


0,00


663.000,00


600,00


0,00


663.600,00


598.550,96


90


02


SGK Devlet Primi Giderl


0,00


112.900,00


900,00


0,00


113.800,00


103.342,80


91


03


Mal ve Hizmet Alım Gid


0,00


740.200,00


53.500,00


0,00


793.700,00


513.758,42


65


04


Faiz Giderleri


0,00


73.700,00


4.500,00


0,00


78.200,00


78.083,17


99


05


Cari Transferler


0,00


161.400,00


2.200,00


0,00


163.600,00


109.306,72


66


06


Sermaye Giderleri


23.125,40


795.500,00


1.043.000,00


0,00


1.861.625,40


1.041.240,26


56


09


Yedek Ödenekler


0,00


234.900,00


0,00


184.700,00


50.200,00


0,00


0


Bütçe Giderleri Toplamı


23.125,40


2.781.600,00


1.104.700,00


184.700,00


3.724.725,40


2.444.282,33


65


Ödeneğine İade Edilen Bütçe Gid


 


 


 


 


 


0,00


 


Net Bütçe Gideri


 


 


 


 


 


2.444.282,33


 
                   2017 GELIR BÜTÇESI HEDEFLERI VE GERÇEKLEŞMELERKod


Bütçe Gelirlerinin Türü


Bütçe


Gerçekleşen


Oran (%)


01


Vergi Gelirleri


86.900,00


55.983,55


64


03


Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri


135.800,00


22.327,68


16


04


Alınan Bağışlar ve Yardımlar ile Özel Gelirler


644.400.00


2.170.000,00


336


05


Diğer Gelirler


1.507.500,00


1.284.753,23


85


06


Sermaye Gelirleri


7.000,00


36.613,07


523


Bütçe Gelirleri Toplamı


2.381.600,00


3.569.677,53


149


Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler Toplamı


 


0,00


 


Net Bütçe Geliri


 


3.569.677,53


 


Bütçe Gelir -  Gider Farkı              


(+)


1.125.395,20


 


  

2017 Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli


I


II


III


IV


AÇIKLAMA


TL  ( - / + )


01


 


 


 


İÇ BORÇLANMA


400.000,00


01


90


 


 


DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER


400.000,00


01


90


51


 


İller Bankasından


400.000,00


01


90


51


'01


Borçlanma


400.000,00


01


90


51


'02


Ödeme


0,00


GENEL TOPLAM


400.000,00