İHALE İLANI

İHALE İLANI

Aşağıda nitelikleri belirtilen Belediyenin mülkiyetindeki taşınır mal, açık teklif usulü ihale ile satılacaktır.
 
İHALE İLANI

 

HEMŞİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

1-Aşağıda nitelikleri belirtilen Belediyenin mülkiyetindeki taşınır mal, açık teklif usulü ihale ile satılacaktır.

Cinsi

Markası

Modeli

Plaka No

Tahmin Bedeli TL

Geçici Teminat TL

KDV Oranı

İhale Saati

Şartname Bedeli

Otobüs

Mercedes 302-S

1980

53 HH 626

8.000,00

240,00

% 18

14.00

100,00

 

 

2-İdarenin

 

a) Adresi

: Ortaköy Mah. Atatürk Cad. No. 70 Hemşin/Rize

b) Telefon ve faks numarası

: 0464 641 29 90 /  0464 641 30 30

c) Elektronik posta adresi

: hemsinbelediyesi@gmail.com

3-İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

: Hemşin Belediyesi Meclis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

: 18.03.2019 Pazartesi – 14.00

4-Son Başvurunun

 

a) Yapılacağı yer

: Hemşin Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati

: 18.03.2019 Pazartesi – 13.30

 

5-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler :

  1. Gerçek kişiler için kanuni ikametgâh sahibi olmak (Yerleşim Yeri Belgesi),    
  2. Gerçek kişiler için kimlik belgesi fotokopisi,
  3. Gerçek kişiler için noter tasdikli imza beyannamesi,
  4. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu meslek odasından 2019 yılı içinde alınmış tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname, vekilin kimlik belgesi fotokopisi ve imza beyannamesi.
  6. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminatın son başvuru tarih ve saatine kadar yatırılmış olması,
  7. İhale şartnamesinin, son başvuru tarih ve saatine kadar okunup kabul edildiğine dair imzalayarak ekleri ile birlikte idareye teslim edilmesi,
  8. İhale dokümanının satın alındığına dair makbuzun verilmesi,
  9. İhale saatinde hazır bulunmak.

 

6- İhale şartnamesi ve ekleri, Hemşin Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale şartnamesi ve eklerini satın almaları zorunludur.

 

7- İsteklilerin ihalenin yapılacağı yerde, ihale saatinde hazır bulunmaları zorunludur. İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

 

8- İdare, ihaleyi yapıp yapmamak ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Halim Kazım BEKAR

                                                                                                         Belediye Başkanı