İhale İlanı

İhale İlanı

Hurda İnşaat Demiri Satışı, 12.10.2018 Cuma günü 2886 S. DİK 45-48. maddeleri uyarınca Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.
 
İHALE İLANI

 

HEMŞİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

1-Aşağıda nitelikleri belirtilen Hurda İnşaat Demiri, açık teklif usulü ihale ile satılacaktır.

Mal /Malzeme Adı

Birim

Tahmini Miktar

Birim Fiyat (TL)

K.D.V. Hariç

Tahmini Bedel

Geçici Teminat TL

İhale Saati

Hurda İnşaat Demiri

(Tartılması ve Nakliyesi)

Kg

30.000 Kg

1,25

37.500,00

1.125,00

10.00

 

2-İdarenin

 

a) Adresi

: Ortaköy Mah. Atatürk Cad. No. 70 Hemşin/Rize

b) Telefon ve faks numarası

: 0464 641 29 90 /  0464 641 30 30

c) Elektronik posta adresi

: hemsinbelediyesi@gmail.com

3-İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

: Hemşin Belediyesi Meclis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

: 12.10.2018 Cuma – 10:00

4-Son Başvurunun

 

a) Yapılacağı yer

: Hemşin Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati

: 12.10.2018 Cuma – 09:30

 

5-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler :

  1. Gerçek kişiler için kanuni ikametgâh sahibi olmak (Yerleşim Yeri Belgesi),    
  2. Gerçek kişiler için kimlik belgesi fotokopisi,
  3. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu meslek odasından 2018 yılı içinde alınmış tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin kimlik belgesi fotokopisi,
  5. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminatın son başvuru tarih ve saatine kadar yatırılmış olması,
  6. Başvuru dilekçesi, (Şartname eki olarak idarece verilecektir),
  7. İhale şartnamesinin, son başvuru tarih ve saatine kadar okunup kabul edildiğine dair imzalayarak ekleri ile birlikte idareye teslim edilmesi,
  8. İhale dokümanının satın alındığına dair makbuzun verilmesi,
  9. İhale saatinde hazır bulunmak.

 

6- İhale şartnamesi ve ekleri, Hemşin Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale şartnamesi ve eklerini satın almaları zorunludur.

7- İsteklilerin ihalenin yapılacağı yerde, ihale saatinde hazır bulunmaları zorunludur. İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

8-İdare, ihaleyi yapıp yapmamak ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

 

 

 

 

 

                                                                                                      Halim Kazım BEKAR

                                                                                                         Belediye Başkanı