İhale İlanı

İhale İlanı

Ortaköy Mahallesi Atatürk Caddesi 379 Ada 1 Parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde Bodrum+Zemin+5 Normal kattan oluşan 3004 m² inşaat alanına sahip betonarme binanın (Eski Hükümet Konağı) yıkımı karşılığında, aşağıda nevi ve nitelikleri belirtilen hurda mal/malzemeler, açık teklif usulü ihale ile satılacaktır.
İHALE İLANI

HEMŞİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

1- Ortaköy Mahallesi Atatürk Caddesi 379 Ada 1 Parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde Bodrum+Zemin+5 Normal kattan oluşan 3004 m² inşaat alanına sahip betonarme binanın (Eski Hükümet Konağı) yıkımı karşılığında, aşağıda nevi ve nitelikleri belirtilen hurda mal/malzemeler, açık teklif usulü ihale ile satılacaktır.

Mal /Malzeme Adı

Birim

Miktar

Tahmini Bedel

(TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Saati

Hurda Betonarme Demiri

Kg.

90.120

20.632,83

618,98

13:30

Her Türlü Demir (Kapı, Korkuluk Vb.)

 

Kg.

2.500

PVC Pencere ve Cam

Adet

138

Ahşap İç Kapılar

Adet

109

PVC İç Kapı

Adet

25

Ahşap Mutfak Dolapları ve Mermer Tezgâhlar

Adet

12

PVC Doğrama Bölme

Adet

2

Ahşap Cam Bölmeli Kapı

Adet

2

Döküm Kalorifer Peteği

Adet

155

Muhtelif Kalorifer Demir Boruları

Kg.

2.500

Çatı Örtüleri ve Ahşap Oturtma Çatı Keresteleri

460

Asansör Motoru

Adet

1

Asansör Çelik Kapısı

Adet

4

Katı Yakıtlı Kalorifer Kazanı (1999 üretim tarihli, 330000 Kcal/h)

Adet

1

Katı Yakıtlı Kalorifer Kazanı (2014 üretim tarihli, 330000 Kcal/h)

Adet

1

Kalorifer Tesisat Pompası

Adet

2

Muhtelif Kalorifer Tesisat Vanaları

Adet

11

 

2-İdarenin

 

a) Adresi

: Ortaköy Mah. Atatürk Cad. No. 70 Hemşin/Rize

b) Telefon ve faks numarası

: 0464 641 29 90 /  0464 641 30 30

c) Elektronik posta adresi

: hemsinbelediyesi@gmail.com

3-İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

: Hemşin Belediyesi Meclis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

: 04.02.2019 Pazartesi – 13:30

4-Son Başvurunun

 

a) Yapılacağı yer

: Hemşin Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati

: 04.02.2019 Pazartesi – 11:00

5-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler:

  1. Gerçek kişiler için kanuni ikametgâh sahibi olmak (Yerleşim Yeri Belgesi),    
  2. Gerçek kişiler için kimlik belgesi fotokopisi,
  3. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu meslek odasından 2019 yılı içinde alınmış tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin kimlik belgesi fotokopisi,
  5. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminatın son başvuru tarih ve saatine kadar yatırılmış olması,
  6. Başvuru dilekçesi, (Şartname eki olarak idarece verilecektir),
  7. İhale şartnamesinin, son başvuru tarih ve saatine kadar okunup kabul edildiğine dair imzalayarak ekleri ile birlikte idareye teslim edilmesi,
  8. İhale dokümanının satın alındığına dair makbuzun verilmesi,
  9. İhale saatinde hazır bulunmak.

6- İhale şartnamesi ve ekleri, Hemşin Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale şartnamesi ve eklerini satın almaları zorunludur.

7- İsteklilerin ihalenin yapılacağı yerde, ihale saatinde hazır bulunmaları zorunludur. İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

8-İdare, ihaleyi yapıp yapmamak ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

                                                                                                                                  Halim Kazım BEKAR

                                                                                                                                    Belediye Başkanı