Coğrafi Yapısı

 

Hemşin ilçesi Rize`nin eski yerleşim birimlerinden olup, Rize`nin yeni  ilçelerinden biridir. Denizden 18 km içerde, ulaşım yönünden kendisine en yakın konumda olan Pazar ilçesine 18, Rize iline 56 km mesafededir. 

İlçenin yüzölçümü  176 kilometrekaredir. Doğusunda Çamlıhemşin, kuzeyinde Pazar, batısında Çayeli ilçeleri, güneyinde de Çamlıhemşin sınırları içerisinde kalan Kito Yaylası ile Kaçkar dağları yer almaktadır. 

Hemşin ilçesi Ceğalver tepesinin eteğinde kurulmuştur.

HEMŞİN`İN COĞRAFYASI

İlçemize bağlı 4 mahalle ve 8 köy bulunmaktadır.

FİZİKİ ÖZELLİKLERİ

Genelde 3. zamandaki ALP-HİMALAYA orjenesı içeri-sinde yer alır. Yörenin güne-yindeki dağlık alan Tatos dağ-larının Çatalkaya kesimidir. Bu yüksek dağlar sayısı pek çok olan ırmaklarla derin şekilde yarılmıştır. Bundan dolayı zor-lama mendereslerinin meyda¬na getirdiği vadinin Kantarlı serisi ormanların etrafında

Hemsin ilçesi Rize`nin es¬ki yerleşim birimlerinden olup, Rize`nin yeni bir ilçesidir. De-nizden 19 km. içerde, Rize`ye 57 km. mesafededir. Yüzöl-çümü yaklaşık olarak 120 km"dir. ilçemiz kuzeyinde Pa¬zar ilçesi, doğusunda Çamlı-hemşin ilçesi, batısında Çayeli ve Kaptanpaşa, güneyinde Çamlıhemşin yaylaları ile Erzu-rum`un ispir ilçesi ile komşu¬dur.

doğu sınırını teşkil eden Minaslı tepesi 1800 m., Pa-mukçu tepesi 1660 m., Usküt tepesi 1490 m. yüksekliktedir. 2000 m. yükseklikteki Gedal-maç belinin batısından kıvrıla¬rak devam eden Tokça tepesi 1435 m.`dir. Cağalver dağı 1000 m. yüksekliktedir. Bu dağ serisi Kantırlı mevkiinde dere İçinde, Armutdibi`nde se¬viye 500 m.`ye inmektedir. Bu tepeler arasında derin şekilde yarılmış, kaynağını eriyen kar¬lar ve yağmurlardan alan bir¬takım yan dereler oluşmuştur.

 

Bu dereler Kito yaylası tarafın-dan yatağını şiddetli sel suları ile oyarak ve bol miktarda top¬rak taşınmasına sebep olarak Miçen deresini oluşturmuşlar¬dır.

Miçen deresi menbaına doğru tali kollara ayrılarak yel¬paze şeklinde bir havza oluş¬turur. Miçen deresine batıdan Gündeş deresi karışır. Yine sarp ve yalgn bir meyille uzun yatağından kuzeybatıya ilerle¬yin Erzerneri deresini görürüz. Daha kuzeyinde tali kolları ile bir havza teşkil eden Senoz deresi batıdan doğuya doğru, Yayla deresi ise kıvrıntılar yapa yapa güneybatı, batı ve kuzeybetı yönünde akarak ana dereye karışır.

Kantarlı ana deresinin son kademesini teşkil eden M ağ I ut ırmağı ile Toshozina dereleri bol su ve yüksekten çağlayarak aktığı için iyi alüvyon taşıriar. Bunlara Hemşin`e doğru pek çok kertik vadiler oluşturan yan dereler de karışır. Suları tatlı, soğuk ve yılın hiçbir gününde kurumayan bu akarsularda çok miktarda alabalıkların bulunması dikkati çeken bir husustur.

Alpin bitkiler ve kayalık sahalar dışında erozyon oldukça kuvvetlidir. Akarsu işlemesi ile meydana gelen şekillerden en önemlisi birikinti konileridir. Bir diğeri de sekilerdir.(taraçalar) Bu taraçalar yol yapımı sebebi ile zaman zaman ortadan kalkmıştır. Tabanlı vadi olmasına rağmen, yer yer vadi tabanı çok dardır. Örneğin; Çamlıtepe ile Çipendüzü arasındaki kısım kanyon vadi tipine örnektir.

JEOLOJİK YAPISI
Hemsin deresi formasyo-nunun en yaygın kayaç grubu-nu andezit, bazalt, lav ve proklastlar oluşturmaktadır. Lavların genel renkleri gri, koyu gri ve siyah arasında de-ğişir. Proklastlar ise başlıca tüf, tüfit, aglomera ve breşler-den oluşmuştur. Özellikle tüf-lerin renkleri gri ve yeşilimsi gri arasındadır. Bazaltlarda yer yer splitleşme gözlenmektedir. Birim içinde ayrıca iki seviye halinde yastık lavlara da rastlanmıştır.

Bu kayaçların yapılan mikroskobik incelemelerinde genellikle Porfirik, Mikrolitik porfirik ve Taneli por-firik, dokulu andezit, bazalt, andezitik tüf ve bazaltik tüf oldukları anlaşılmıştır.

Mutlu Mahallesi (Bodullu) sırtlarında Genza mevkii adı verilen mahalde andezit, diabaz lavları ile granitlerin pek karışık olduğu kesimde manganez tezahüratı tespit edilmiştir. Mıntıkanın çok ormanlık olmasına rağmen yol açılarak cevherin asıl ocağı bulunmuştur. Kırmızı renkli hematit ile berrak bulunan manganezli kayaçlar yaprak yaprak çıkartabil-mektedir. Takriben 300 m2`lik bir sahada bulunan bu aflorman hakkında daha fazla bilgi edinilmek mümkün olmamıştır. (Kaynak MTA yayınları, TM¬MOB yayın organı 1998 Mayıs- Kasım sayı 32-33)

Paylaşarak Bilgiyi Anında Arkadaşlarınıza Ulaştırabilirsiniz.

Bu içerik 6032 kez okundu