Kamu Hizmet Standartları

Hemşin Belediye Başkanlığı Kamu Hizmetleri Standardı Tablosu : Güncelleme Tarihi : 12.11.2018

Tablo-1

FEN ve İMAR İŞLERİ BİRİMİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

S.NO.

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)

HİZMET İÇİN GÖREVLİ PERSONELİN İSMİ VE ÜNVANI

1

İŞ MAKİNESİ KİRALAMA TALEBİ

1- Dilekçe
2- Ödendi Makbuzu

Her ne kadar da tarifede kiralama var ise de iş yoğunluğu ve iş makinesinin azlığı nedeni ile kiralama yapılmamaktadır. Talep olması halinde; talepler, bu tür işler yapan firmalara yönlendirilmektedir

Ferhat YAŞAR

Mühendis- (Birim Sorumlusu)

2

İMAR ALANI İÇİNDE YOL AÇILMASI TALEBİ

1- Dilekçe

İmar Planı kapsamında inşaat ruhsatı verilen her yere Alt yapı ve yol hizmeti verilmektedir.

3

KAZI RUHSATI

1- Özel Şahıslar İçin Dilekçe
2- Resmî Kurumlar İçin Resmi Yazı

Meclis Kararında yer alan tarife Cetveline ve İmar iznine göre hareket edilmektedir

4

KAMU VE ÖZEL MÜLKİYETE TECAVÜZÜN ÖNLENMESİ

1- Dilekçe

İmar Zabıtası ve Denetimle görevli Teknik personelin sürekli kontrolü ile tüm olumsuzluklar önlenmeye çalışılmaktadır

5

İSTEK VE ŞİKAYETLER

1- Dilekçe

Dilekçeler alt birim ilgililerine havale edilir, tüm dilekçelerin cevabı, En geç 1 hafta içinde muhatabına ulaştırılır.

İLK MÜRACAAT YERİ

İKİNCİ MÜRACAAT YERİ

İsim

Ferhat YAŞAR

İsim

Halim Kazım BEKAR

Unvan

Mühendis – Birim Sorumlusu

Unvan

Belediye Başkanı

Adres

Hemşin belediye Başkanlığı – Atatürk Cad. No:70 Hemşin RİZE

Adres

Hemşin belediye Başkanlığı – Atatürk Cad. No:70 Hemşin RİZE

Tel

4646412990

Tel

4646412990

Fax

4646413030

Fax

4646413030

E-Posta

ferhatyasar@hemsin.bel.tr

E-Posta

baskan@hemsin.bel.tr

             

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo-1

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

S.NO.

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)

HİZMET İÇİN GÖREVLİ PERSONELİN İSMİ VE ÜNVANI

1

NİKAH İŞLEMLERİ

1- Nüfus Cüzdanı Asılları
2- 6 Adet Vesikalık Fotoğraf

2 gün

Murat GÜZEY

Evlendirme Mem. (Grvl)

2

DOSYA KARAR ÖRNEĞİ TALEBİ

1- Başvuru Dilekçesi

1 Gün

Zafer PEHLİVAN

Yazı İşl. Müd.(Grvl.)

3

İHBAR VE ŞİKÂYET TALEPLERİ

1- Dilekçe veya Resmi Yazı

15 Gün

4

RESMİ VE ŞAHIS GELEN-GİDEN YAZILAR KAYDI

1- Evrak

Aynı gün kaydı ve dağılımı yapılır.

5

GELEN İLANLAR

1-Yazılı Metin

İstenilen Zaman Zarfınca

İLK MÜRACAAT YERİ

İKİNCİ MÜRACAAT YERİ

İsim

Zafer PEHLİVAN

İsim

Halim Kazım BEKAR

Unvan

Yazı İşleri Müd.

Unvan

Belediye Başkanı

Adres

Hemşin belediye Başkanlığı – Atatürk Cad. No:70 Hemşin RİZE

Adres

Hemşin belediye Başkanlığı – Atatürk Cad. No:70 Hemşin RİZE

Tel

4646412990

Tel

4646412990

Fax

4646413030

Fax

4646413030

E-Posta

zaferpehlivan@hemsin.bel.tr

E-Posta

baskan@hemsin.bel.tr

             

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo-1

ÇEVRE- TEMİZLİK HİZMETLERİ BİRİMİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

S.NO.

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)

HİZMET İÇİN GÖREVLİ PERSONELİN İSMİ VE ÜNVANI

1

Çevre Gürültüsü

1-Şikâyet Dilekçe
2 –e mail

7 Gün

Ferhat YAŞAR

Mühendis- (Birim Sorumlusu)

2

Çöp Toplama

1 – Dilekçe (T.C. No. ve İletişim Bilgileri ile)

3 Gün

3

Moloz vs. Atık Şikâyeti

1- Şikâyet Dilekçesi

2- e-posta

3 Gün

4

Evrensel Nitelikli Katı Atık Bertarafİmhası

1- Dilekçe

1 Gün

5

Kent Temizliği

1-Dilekçe

1 Gün

6

Tıbbi Atıkların Bertarafı

1-Dilekçe

7 Gün

7

Çöp Konteynır Talebi

1-Dilekçe

2-Adres Bilgileri

7 Gün

8

Süpürge ve Temizlik Hizmeti

1-Dilekçe

 

1 Gün

9

Geri Dönüşüm (Kâğıt, Pil, Cam vb.)

1-Dilekçe

2-Başvuru Formu

3 Gün

10

Mevcut İçme Suyu Tesislerinin Bakım ve İşletmesi Boru Kırığı ve Su Kaçakları gibi Çıkacak Arızaların Giderilmesi

1-Şikâyet Dilekçesi

2-Telefon İhbarı

1 Gün ile 5 Gün arası

11

Katı Atık Toplama Sözleşmesi

1-Dilekçe

1 Gün

İLK MÜRACAAT YERİ

İKİNCİ MÜRACAAT YERİ

İsim

Ferhat YAŞAR

İsim

Halim Kazım BEKAR

Unvan

Mühendis – Birim Sorumlusu

Unvan

Belediye Başkanı

Adres

Hemşin belediye Başkanlığı – Atatürk Cad. No:70 Hemşin RİZE

Adres

Hemşin belediye Başkanlığı – Atatürk Cad. No:70 Hemşin RİZE

Tel

4646412990

Tel

4646412990

Fax

4646413030

Fax

4646413030

E-Posta

ferhatyasar@hemsin.bel.tr

E-Posta

baskan@hemsin.bel.tr

             

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

 

 

 

 

 

Tablo-1

İHALE BİRİMİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

S.NO.

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)

HİZMET İÇİN GÖREVLİ PERSONELİN İSMİ VE ÜNVANI

1

İHALE İŞLEMLERİ

1- 4734 Sayılı Yasanın 10.Maddesinde İstenen Belgeler
2- 2886 Sayılı Yasanın 10.Maddesinde İstenen Belgeler

-

Ferhat YAŞAR

Murat GÜZEY

 

2

İHBAR VE ŞİKÂYET DİLEKÇELERİ-İHALE

1- Dilekçe veya resmi yazı

7 Gün

3

İHALE BİLGİ EDİNME

Dilekçe ya da İnternet Başvurusu

1 Gün

4

4734 Sayılı kanuna tabii ihaleler.

[Hizmet ihalesi, mal ve hizmet alımı ihaleleri

Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi, gerçek kişi olması halinde kayıtlı olduğu ticaret ve sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir. Belge, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, gerçek kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirten son durumu gösterir. Ticaret sicil gazetesi bu bilgilerin tamamının ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu bu şartnamede belirtilen geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların saymanlık yada muhasebe müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, şartnamenin 7.4 ve 7.5 maddelerinde belirtilen şekli ve içeriği mal alımı ihaleleri uygulama yönetmeliğinde düzenlenen yeterlilik belgeleri vekaleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi, isteklinin ortak girişim olması halinde bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi ,alt yüklenicilere yaptırılması düşündüğü işlerin listesi, yerli malı teklif eden yerli istekli lehine fiyat avantajı tanınması durumunda bu avantajdan yararlanmak isteyen yerli isteklilerce sunulacak yerli malı belgesi,{değişik 372009-27277 R.G10. Md.] tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde ticaret ve sanayi odası ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurları veya yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren standart forma  uygun belge, kanunun gerektirdiği ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler.

En Geç 6 Gün

İLK MÜRACAAT YERİ

İKİNCİ MÜRACAAT YERİ

İsim

Ferhat YAŞAR

İsim

Halim Kazım BEKAR

Unvan

Mühendis – Birim Sorumlusu

Unvan

Belediye Başkanı

Adres

Hemşin belediye Başkanlığı – Atatürk Cad. No:70 Hemşin RİZE

Adres

Hemşin belediye Başkanlığı – Atatürk Cad. No:70 Hemşin RİZE

Tel

4646412990

Tel

4646412990

Fax

4646413030

Fax

4646413030

E-Posta

ferhatyasar@hemsin.bel.tr

E-Posta

baskan@hemsin.bel.tr

               

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo-1

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

S.NO.

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)

HİZMET İÇİN GÖREVLİ PERSONELİN İSMİ VE ÜNVANI

1

Çevre Temizlik Vergisi

(İşyerleri İçin)

1-Nüfus kâğıdı fotokopisi

2-İşyerinin kime ait olduğu ve adresi bilgileri

3- Yazışma ve arşivleme

1 Gün

Murat GÜZEY

Şef

2

İlan ve Reklam Vergisi

1.Beyanname Bildirimi

10 dk

3

Eğlence Vergisi

1.Ruhsat

2.Vergi Levhası

10 dk.

4

2886 sayılı kanuna tabii ihaleler

[Kira, taşınır-taşınmaz mal satışları]

Kanuni ikametgâh sahibi olmak, tebligat için Türkiye’de adres göstermek, geçici teminat yatırmış olmak, tüzel kişilere idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu yer ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarının gösterir. Noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri, isteklinin belediyemize borçlu olmadığına dair belge almaları

5 Gün

2886 sayılı kanuna tabii ihaleler

[Kira, taşınır-taşınmaz mal satışları]

5

4734 Sayılı kanuna tabii ihaleler.

[Hizmet ihalesi, mal ve hizmet alımı ihaleleri]

Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi, gerçek kişi olması halinde kayıtlı olduğu ticaret ve sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir. Belge, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, gerçek kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirten son durumu gösterir. Ticaret sicil gazetesi bu bilgilerin tamamının ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu bu şartnamede belirtilen geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların saymanlık yada muhasebe müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, şartnamenin 7.4 ve 7.5 maddelerinde belirtilen şekli ve içeriği mal alımı ihaleleri uygulama yönetmeliğinde düzenlenen yeterlilik belgeleri vekaleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi, isteklinin ortak girişim olması halinde bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi ,alt yüklenicilere yaptırılması düşündüğü işlerin listesi, yerli malı teklif eden yerli istekli lehine fiyat avantajı tanınması durumunda bu avantajdan yararlanmak isteyen yerli isteklilerce sunulacak yerli malı belgesi,{değişik 372009-27277 R.G10. Md.] tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde ticaret ve sanayi odası ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurları veya yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren standart forma  uygun belge, kanunun gerektirdiği ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler.

6 Gün

4734 Sayılı kanuna tabii ihaleler.

[Hizmet ihalesi, mal ve hizmet alımı ihaleleri]

6

Emlak Vergisi

(Bina, arsa ve arazi)

1-Bina vergisi beyanı için: kimlik fotokopisi, tapu fotokopisi, yapı kullanma izin belgesi fotokopisi

1 Gün

Murat GÜZEY

Şef

7

YENİ ABONELİK İŞLEMLERİ

1- Abone dilekçe örneği (Su tahsilat servisinden alınacak)

2 -Abone olacak şahsın kendisi ve kimlik fotokopisi.

3 -Tapu fotokopisi.

4 -Yakın abone numarası

5 -Ön ödemeli kartlı su sayacı

ŞİRKETLER İÇİN                                   

1- Abone dilekçe örneği (Su tahsilat servisinden alınacak)

2- Şirket Kaşesi

3- İmza sirküsü

4- Yetki belgesi

5- Yetkilinin kimlik fotokopisi

6- Vergi levhası fotokopisi

RESMİ KURUMLAR İÇİN        

1- Resmi dairelerinin bulunduğu makamdan alınan, abone olunacak yer ve yetkili kişi ile ilgili yazı

2- yetkili kişi ve kimlik fotokopisi

ÖZÜRLÜ ABONELERİNDE

1- Özürlü şahsa ait özürlü belgesi ya da kimlik kartı

2- Kimlik fotokopisi

GAZİ ŞEHİT ABONELİKLERİNDE

1- Durumlarına ilişkin resmî belge

2- Kimlik fotokopisi

YAŞLI ABONELİKLERİNDE

1- Dilekçe örneği su tahsilat servisinden

2- Kimlik fotokopisi

YEŞİL ALAN ORTAK ALAN

        ABONELİKLERİ

1- Aparman yönetim karar defteri

2- Apartman yöneticisi kimlik fotokopisi

3- Eğer varsa apartman kaşesi

2 Gün

Murat GÜZEY

Şef

 

 

8

DEVİR İŞLEMLERİ İÇİN

1-Abone olacak şahsın kendisi ve kimlik fotokopisi (Tarifelerine göre yeni abonelikte istenen belgeler)

2- Mülkiyet sahibi ise Tapu fotokopisi –Kiracı ise kira sözleşmesi

Fotokopisi

3-Depozit ücreti

Not: Ön Ödemeli kartlı su sayaçlarından DEPOZİT ücreti alınmamaktadır.

 

1 Gün

Murat GÜZEY

Şef

 

9

ABONELİK KAPATMA

1-Abone sahibinin abone servisine kimlik fotokopisi ile başvurarak kapatma dilekçesi doldurması gerekir

2- Sayacın son endeksi alınarak su bedeli tahsil edilir ve kurumumuzda adınıza ait depozit var ise iade edilir

NOT: Aboneliğini sonlandırmadan mülkü terk edenler 3.kişilerin kullanacakları su bedellerinden sorumludurlar.

1 Gün

 

10

ABONE TİPİ DEĞİŞİKLİĞİ

Şantiyeden meskene veya diğer tarife türlerine geçmek isteyenler Yapı Kullanma izin Belgesi ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Ön ödemeli kartlı sayaç abonelerinde sayaç kartını da getirmelidirler.

1 Gün

 

11

İTİRAZ İŞLEMLERİ

Hatalı okuma, tahakkuk hatası, sayaç karışıklığı, tür değişikliği, mükerrer ödemelerle ilgili itirazlar su tahsilat servisine yapılmalıdır. Gerekli kontroller yapıldıktan sonra hatalı tahakkuklara ilişkin düzeltme işlemi yapılır.

1 Gün

12

SAYAÇ MUAYENE İŞLEMLERİ

Sayacın fazla yazdığı iddia eden abonelerimiz sayaç muayene talebinde bulunabilir. Tüketim miktarı dikkate alınarak sayaç sökülür ve Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü Ölçü ve Ayarlar Şefliğinde muayenesi yaptırılır, muayene sonucu abonelerimize bildirilir. Hatalı çalıştığı belirlenen sayaçla ilgili gerekli tahakkuk düzeltme işlemi yapılır.

30 - 60 Gün

13

TAHSİLAT ŞUBELERİ VE ÖDEME ŞEKLİ

Su Tahsilat Servisi: Hemşin Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü – Atatürk Cad. No:70 Daire: 10 Adresine şahsen başvuru

1 Gün

 

14

SU FATURA BİLGİLERİ

4646412990 No ’lu Tel. / bilgi@hemsin.bel.tr ‘ye e-posta ile başvuru

1 Gün

15

SAYAÇ SÖKME TAKMA

Arızalı sayaçlarda kişinin su tahsilat servisine müracaat etmesi gerekmektedir. Eğer abonenin sayacı 10 yıllık damga müddetini geçirmiş bir sayaç ise Ön Ödemeli Kartlı Su Sayacı alma zorunluluğu vardır. Damga yılı geçmemiş sayaçlarda ise mekanik veya ön ödemeli sayaç kişinin inisiyatifine bırakılır.

Sayaç arızası olmasa bile mekanik sayaçtan ön ödemeli kartlı su sayacına geçmek isteyenler mekanik sayacın son endeksini alarak ön ödemeli kartlı su sayacıyla birlikte su tahsilata başvurmaları gerekmektedir.

 

2 Gün

 

 

 

 

 

İLK MÜRACAAT YERİ

İKİNCİ MÜRACAAT YERİ

İsim

Murat GÜZEY

İsim

Halim Kazım BEKAR

Unvan

Mali Hizmetler Müd. (Şef)

Unvan

Belediye Başkanı

Adres

Hemşin belediye Başkanlığı – Atatürk Cad. No:70 Hemşin RİZE

Adres

Hemşin belediye Başkanlığı – Atatürk Cad. No:70 Hemşin RİZE

Tel

4646412990

Tel

4646412990

Fax

4646413030

Fax

4646413030

E-Posta

hmustafausta@hemsin.bel.tr

E-Posta

baskan@hemsin.bel.tr

               

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

Tablo-1

ZABITA BİRİMİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

S.NO.

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)

HİZMET İÇİN GÖREVLİ PERSONELİN İSMİ VE ÜNVANI

1

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

Başvuru beyanı eksiksiz doldurulacak

Nüfus Cüzdanı

Tapu örneği

Kira Kontratı

Ustalık Belgesi

Esnaf Sicil Belgesi ve Oda Kayıt Belgesi

Vergi Levhası

Kat Malikleri Oluru

Yapı Kullanma İzni

Fotoğraf 3 adet

2 Gün İçinde

Ferhat YAŞAR

Zabıta Mem. (Grvl)

2

Tatil Günleri Açma Ruhsatı

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

Harç Makbuzu

1 Gün

3

Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı

Başvuru beyanı eksiksiz doldurulacak

Nüfus Cüzdanı

Tapu örneği

Kira Kontratı

Ustalık Belgesi

Esnaf Sicil Belgesi ve Oda Kayıt Belgesi

Vergi Levhası

Kat Malikleri Oluru

Yapı Kullanma İzni

Motor Beyanı

Yol Geçiş İzin Belgesi

Kapasite Raporu

İş Akım Şeması

Gerekli görüldüğü düşünüldüğünde ilave evraklar istenir

 

2 Gün

 

 

 

 

4

Mesul Müdürlük Belgesi

Dilekçe

Sabıka Kaydı

Kimlik

Noter Sözleşmesi

1 Gün

 

 

 

5

Şikâyet ve Talepler

Dilekçe

1 Hafta

 

 

İLK MÜRACAAT YERİ

İKİNCİ MÜRACAAT YERİ

İsim

Ferhat YAŞAR

İsim

Halim Kazım BEKAR

Unvan

Birim Sorumlusu

Unvan

Belediye Başkanı

Adres

Hemşin belediye Başkanlığı – Atatürk Cad. No:70 Hemşin RİZE

Adres

Hemşin belediye Başkanlığı – Atatürk Cad. No:70 Hemşin RİZE

Tel

4646412990

Tel

4646412990

Fax

4646413030

Fax

4646413030

E-Posta

ferhatyasar@hemsin.bel.tr

E-Posta

baskan@hemsin.bel.tr

               

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo-1

BASIN- HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

S.NO.

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)

HİZMET İÇİN GÖREVLİ PERSONELİN İSMİ VE ÜNVANI

1

SOSYAL YARDIMLAR

1- Nüfus Cüzdanı Aslı
2- Sosyal Yardım Başvuru Formu

2 Gün

 

Zafer PEHLİVAN

Birim Sorumlusu

2

İLAN HİZMETLERİ

1- İlan Formu
2- Ödendi Makbuzu

15 Dakika

3

KÜLTÜR MERKEZİ SALON KİRALAMA

1- Kiralama Formu
2- Ödendi Makbuzu

15 Dakika

4

BİLGİ EDİNME

1-Kimlik ve Adres bilgileri

15 İŞ GÜNÜ

5

KAYIT KABUL SİSTEMİ

1-Dilekçe Aslı

1-3 Dakika

İLK MÜRACAAT YERİ

İKİNCİ MÜRACAAT YERİ

İsim

Zafer PEHLİVAN

İsim

Halim Kazım BEKAR

Unvan

Yazı İşleri Müd. (Grvl)

Unvan

Belediye Başkanı

Adres

Hemşin belediye Başkanlığı – Atatürk Cad. No:70 Hemşin RİZE

Adres

Hemşin belediye Başkanlığı – Atatürk Cad. No:70 Hemşin RİZE

Tel

4646412990

Tel

4646412990

Fax

4646413030

Fax