MEVZUAT

MEVZUAT

(T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliği

 

Orjinal halini görmek ve İndirmek İçin aşağıdaki linki kopyalayıp internet tarayıcınızın adres satırına yapıştırarak onaylayın: 


https://drive.google.com/open?id=1DP5Bf-oORkXmXzeceNEgnIZdl70YCmrK

 

 

05.12.2018 Tarih ve 28 Sayılı Belediye Meclis Kararı Eki

 

(T) PLAKALI TİCARİ TAKSİ İŞLETME YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç:

Madde 1- Bu Yönetmelik; Belediye sınırları içerisinde çalışan ve çalışacak olan (T) plakalı ticari taksilerin hangi koşullar altında ve ne şekilde çalışacaklarını, Ticari Plaka Tahsis Belgesi ve Ticari Taksi Çalışma Ruhsatının verilme koşullarını, taksi işleticileri ile verilen hizmetten yararlanan kişiler arasındaki ilişkileri, şehir içi trafik güvenliğinin ve bütünlüğünün sağlanması, uygulamayı yürütecek ve denetleyecek olan birim ve organların yetki ve sorumluluk alanlarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam:

Madde 2- Bu Yönetmelik; Belediye sınırları içinde Belediyenin uygun göreceği yerde ve sayıda olmak kaydıyla, yolcu taşımacılığı yapmak üzere faaliyet gösteren veya faaliyet gösterecek (T) plakalı ticari taksi plakaları ve ticari taksiler ile taksi duraklarını kapsar.

Yasal Dayanak:

Madde 3-. Bu Yönetmelik;

Anayasanın 124. maddesi,

5393 Sayılı Belediye Kanunun 14 ve 15/ (b), (f) ve (p) maddeleri,

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun,

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu,

4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu

5326 Sayılı Kabahatler Kanunu,

1608 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkındaki Kanun,

5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu,

Karayolları Trafik Yönetmeliği,

Karayolu Taşıma Yönetmeliği,

Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik,

Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği,

Belediye Zabıta Yönetmeliği,

86/10553 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (Belediye Kanununa aykırı olmayan hükümleri),

Rize Valiliği İl Trafik Komisyonunun 12.10.2015 tarih ve 2015/04 sayılı kararı,

Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik

hükümlerine göre hazırlanmıştır.

Tanımlar:

Madde 4- Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

Belediye: Hemşin Belediyesini,

Belediye Encümeni: Hemşin Belediye Encümenini,

Belediye Meclisi: Hemşin Belediye Meclisini,

Durak Temsilcisi: Taksi durağında faaliyet gösteren işletmecileri temsil eden ve yetkili birime daha önceden kimlik bilgileri gönderilen kişiyi,  

İşletici: Belediye sınırları içerisinde yolcu taşımacılığı yapmak üzere faaliyet gösteren ve/veya gösterecek (T) plaka tahsisli ticari taksi sahibini,

Meslek Odası: Şoförler ve Otomobilciler Odası veya ilgili meslek Odasını,

Sürücü: İşletici kendisi veya işletici tarafından aracı kullanmak üzere çalıştırılan kişiyi,

Sürücü Tanıtım Kartı: Yetkili birim tarafından ticari taksi sürücüsü adına düzenlenmiş tanıtım kartını,

Taksi Durağı: Belediye Meclisi kararı ile Belediye sınırları içinde yeri, ismi, çalışacak taksi sayısı belirlenen toplanma, irtibat ve yolcuların bekleme yerini,

Taksimetre: Takıldığı taşıtın özelliklerine ve ayarlandığı tarifeye göre, taksi müşterisi tarafından ödenecek para miktarını, açık olduğu süre boyunca, belirli bir süratin altında kat edilen mesafeye ve taşıtın işgal edildiği süreye bağlı olarak kendiliğinden hesaplayan ve sürekli gösteren ölçü aletini,

Ticari Plaka Tahsis Belgesi: Araçlar hususi plakaya döndükten sonra (T) ticari plakaların Belediye Meclisinin belirlediği süre içerisinde araç sahiplerinde kalmaları için düzenlenen belgeyi,

Ticari Taksi Çalışma Ruhsatı: Ticari Taksi çalıştırma hakkı elde eden işleticilere, 1 Ocak 31 Aralık tarihleri arasında geçerli olmak üzere ve her yıl yenilenmesi gereken (T) Ticari Taksi Çalışma Ruhsatı belgesini,

T Plaka: 2015/04 sayılı İl Trafik Komisyon kararında Trafik Tescil Şube Müdürlüklerince şehir içi olarak tescil edilen tahsisli plakayı,  

(T) Plakalı Ticari Taksi: Yapısı itibariyle, sürücüsü dahil en az 5, en fazla 9 oturma yeri olan ve taksimetre veya tarife usulü ile insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıtı,

Yetkili Birim: Fen ve İmar İşleri Birimini,

Yolcu: Aracı kullanan sürücü dışında araçta bulunan ve ücreti karşılığı bir yerden başka bir yere gitmek isteyen kişiyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Ticari Plaka Tahsis Belgesi

MADDE 5- Şekli ve içeriği EK-2 de gösterilen Ticari Plaka Tahsis Belgesi, trafik tesciline kayıtlı bulunan araç sahiplerine, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uyarınca yapılan ihalenin sonucuna göre taksi çalıştırma hakkı elde eden kişilere ilgili birime başvuruları (EK-1) üzerine verilir.

Tahsis Belgesi, kişinin plakayı süresiz bir şekilde kullanım haklarına sahip olması anlamına gelmektedir. Bir defaya mahsus ücret ödenmek suretiyle alınır. Yönetmelikte, Çalışma Ruhsatı için öngörülen şartların yerine getirilmemesi, Çalışma Ruhsatının vize edilememesi ve var olan Çalışma Ruhsatının iptal edilmesi hallerinde kişilerin Plaka Tahsis Belgeleri iptal olur. Tahsis edilen plaka ile ilgili hak ve tasarruflar Belediyeye geçer. Yönetmelik gereği iptal edilen Ticari Plaka Tahsis Belgesi sahibi, işletmecisi, hiçbir hak, zarar, ziyan ve benzeri bedel talebinde bulunamaz.

Ticari Taksi Faaliyetinde Genel Kurallar

MADDE 6-Ticari taksi ile taşımacılık faaliyeti; ekonomik, güvenli, çevreye kötü etkisi en aza indirilecek, birey, toplum ve çevre sağlığı ile bunların güvenliğini olumsuz yönde etkilemeyecek ve kamu yararını gözetecek biçimde yerine getirilir.

Çalışma ruhsatı sahipleri ve sürücüler ticari taksi faaliyetinden ayrım yapmaksızın herkesin yararlanmasını sağlamak zorundadır.

Çalışma ruhsatı sahipleri ve sürücüler, engellilerin en kolay şekilde yararlanabilmeleri için her türlü imkânı sağlamak zorundadır.

Ticari taksiler bir taksi durağına bağlı çalışmak zorundadır. Ticari taksiler, duraklar dışında başka bir yerde faaliyet gösteremezler.

Yetki

MADDE 7- Ticari taksi sayısını azaltmaya, artırmaya, yeni ticari taksi çalışma ruhsatı vermeye, taksi durağı sayısını artırıp azaltmaya, durak yerlerini değiştirmeye ve durakların kaldırılmasına Belediye Encümeni tarafından karar verilir.

Belediye, çalışma ruhsatlı araçların model, renk ve diğer özelliklerini belirlemeye yetkilidir. Ruhsat sahipleri araçlarını, öngörülen sürede, Belediyece belirlenen model, renk ve diğer özelliklere uygun hale getirmeye zorunludur.

Belediye bu maddede düzenlenen yetkisini, ticari taksi faaliyetinin bir kamu hizmeti olduğunu göz önünde bulundurarak kamu hizmeti gerekleri ve kamu yararı gereğince kullanır.

Yolcu Ücret Tarifesi

MADDE 8- (T) plaka ticari taksilerin fiyat tarifeleri, 5362 sayılı Kanunun öngördüğü ilgili Meslek Odası tarafından Taksimetre açılış ve kilometre ücreti olarak belirlenir.

Ücret, belirlenen fiyat tarifeleri üzerinden Taksimetrece hesaplanarak yolcudan alınır.

Herkes ücreti karşılığı seyahat etme özgürlüğüne sahiptir.

Ücret tarifesi sadece Belediye sınırlarını kapsayacak şekilde belirlenir. Bunu dışında kalan yerlerde yapılacak taşımacılık faaliyetini kapsamaz.

Ücret tarifesinin taksi içinde herkes tarafından kolayca görülebilecek yere konulması zorunludur.

Yolcunun beraberinde taşıdığı bagajın 100 kiloya kadar olanından ayrıca bagaj ücreti alınmaz.

Belirlenen taşıma ücret tarifesine uymayanlara, 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkındaki Kanun ve 5326 Sayılı Kabahatler kanununun 32. maddesi gereğince idari para cezası uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Hükümler

Zorunluluk

MADDE 9- Belediye sınırları içerisinde ticari taksicilik faaliyeti yürütecek Ticari Plaka Tahsis Belgesi alan kişilerin Belediyeden Çalışma Ruhsatı almaları zorunludur. Çalışma ruhsatı alınmadan ticari taksi faaliyeti yürütülemez.

Ticari taksi taşımacılığı yapacak kişinin, şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiş olması ve sürekli olarak icra etmesi zorunludur.

Çalışma ruhsatı, adlarına düzenlenen kişiler dışında kira ve benzeri yollarla başkaları tarafından veya başka araçta kullanılamaz. Çalışma ruhsatlarının araçlarda bulundurulması ve görevlilerce istenildiğinde ibrazı zorunludur.

Ticari taksi çalışma ruhsatları, ruhsatı alan lehine devamlılık ve kazanılmış hak arz etmez. Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenlerin ticari taksi çalışma ruhsatları iptal edilir.

Belediye dışında başka bir merciden çalışma ruhsatı alanlar, bir taksi durağına bağlı olarak çalışamazlar.

Çalışma ruhsatı almadan ticari taksi işletmeciliği yürüten kişiler ve bağlı oldukları duraklar hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun Ek 2. maddesinde düzenlenen idari para cezası ve trafikten men cezası uygulanır. Bu cezanın uygulanması için her türlü bilgi ve belge Emniyet Müdürlüğüne bildirilir.

Ruhsat Verilmesi

MADDE 10- Ticari taksi çalışma ruhsatı, trafik tesciline kayıtlı bulunan araç sahiplerine, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uyarınca yapılan ihalenin sonucuna göre Ticari Plaka Tahsis Belgesi alan işleticilere verilir. İhaleye katılan kişiler ancak bir adet T plaka alma hakkına sahiptir. Bu plakalar mücbir sebepler (ölüm, iflas, hastalık, tutukluluk, kaza, çalınma, yangın vb. haller) dışında 3 (Üç) yıl süreyle devredilemez. Bu Yönetmelikte çalışma ruhsatı verilmesi için öngörülen koşullar ihalenin yapıldığı tarihte isteklilerde aranmaz. Ancak ihalenin kesinleşip çalışma ruhsatının verilmesi sırasında bu Yönetmelikte öngörülen koşulların yerine getirilmesi zorunludur.

İhale sonucunda istekli tarafından ödenmesi gereken ihale bedeli, bu Yönetmelikte açıklanan harç ve ücretlerin yerine geçmez.

Başvurular, başvuru formu ve ekleri ile birlikte Fen ve İmar İşleri Birimine yapılır. Bu Yönetmeliğin 12. maddesindeki koşulları taşıyanların, 13. maddede belirtilen belgeleri eksiksiz sunmaları ve araçlarını 17. maddede belirtilen niteliklere uygun hale getirdikleri tespit edilenlerin belgeleri, Encümene bir rapor ile sunulur. Encümenin uygun kararı halinde ilgili birimce çalışma ruhsatı verilir.

Çalışma Ruhsatlarının her yıl Ocak ayında vize işlemlerinin yapılması zorunludur.

Ruhsatın Şekli ve İçeriği

MADDE 11- Çalışma ruhsatında; ruhsat sahibinin fotoğrafı, adı soyadı, TC kimlik numarası, aracın plakası, durak adı, doğum tarihi ve yeri, adresi, ruhsat numarası, ruhsat veriliş tarihi, aracın cins ve modeli, motor şase numarası, çalıştığı hat-durak ve taksi durağının adres bilgileri, Meslek Odası üye kayıt numarası gibi bilgiler yer alır.

Ruhsat Alma Şartları

MADDE 12- (1) Mevzuatında öngörülen diğer şartlar yanında çalışma ruhsatı almak için;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) İnsanlığa karşı suçlar, kaçakçılık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet suçları ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü olmamak, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü olmamak veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı haklarında hüküm açıklanmasının geri bırakılması ve cezanın ertelenmesi hükmü verilmemiş olmak, zorunludur,

c) Hemşin İlçe nüfusuna kayıtlı olmak,

ç) Bu Yönetmeliğin 19. ve 20. maddelerinde düzenlenen sürücülerde aranan şartları taşımak,

d) Şoförlük mesleği bakımından bedeni ve psiko-teknik açıdan sağlıklı olduğunu belgelemek,

e) Meslek Odasına kayıtlı olmak,

f) Belediyeye borcunun olmadığını belgelemek,

g) İhale bedelini ödemiş olmak (İlk Ticari Taksi Plakası alanlar),

ğ) Vergi sistemine kayıtlı olmak,

h) Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı olmak,

ı) Araç sahibi olmak,

i) Belediye Meclisince kabul edilen tarifede öngörülen harç ve ücretleri ödemek,

(2) Çalışma süresi içinde bu maddenin 1. fıkrasında düzenlenen şartlardan birinin kaybı halinde çalışma ruhsatı iptal edilir.

Ruhsat İçin İstenecek Belgeler

MADDE 13- (1) Çalışma ruhsatı verilebilmesi için gerekli belgeler şunlardır:

a) Ticari Taksi Çalışma Ruhsatı Başvuru Formu (EK-3),

b) T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi,

c) Adli sicil kaydı,

ç) Hemşin İlçe nüfusuna kayıtlı olduğunu gösterir Nüfus Müdürlüğünden alınan Nüfus Kayıt Örneği,

d) Aracın niteliğine uygun sürücü belgesi,

e) Taksicilik faaliyetine uygun Mesleki Yeterlilik Belgesi (SRC2),

f) Bedeni ve psiko-teknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren sağlık raporu, (Psiko-teknik değerlendirme raporunun geçerlilik süresi ilgili mevzuatı gereği 5 yıl olup, süresi geçen belgeler kabul edilmez.)

g) İlgili Meslek Odasına kayıt belgesi,

ğ) Belediyeye borcu bulunmadığına ilişkin yazı,

h) İhale bedelinin, ruhsat harç ve ücretinin ödendiğine ilişkin belgeler, (İlk Ticari Taksi Plakası alanlar)

ı) En fazla 6 ay önce çekilmiş dört adet vesikalık fotoğraf,

i) Kişinin, Sürücülük haricinde ticari faaliyette bulunmadığının tespiti için; Hemşin Malmüdürlüğünden alınan mükellefiyet kayıt belgesi,

j) Kişinin, Sürücülük haricinde ticari faaliyette bulunmadığının tespiti için; Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan sigortalı tescil belgesi, (Kendi namına veya kamu ve özel sektörde ücretli olarak herhangi bir işte çalışmadığını gösterir belge) (6 ayı geçmeyen mevsimlik işler hariç),

k) Araç sahibi olduğuna dair Trafik Tescil Belgesi,

l) Aracın mali sorumluluk sigorta poliçesi,

(2) 1. fıkranın (c), (ç), (g), (i), (j) belirtilen belgelerin düzenleme tarihleri, Belediyeye sunulduğu tarihten önceki bir ay içinde olmalıdır.

Ticari Plaka Tahsis Belgesi Devrinde Genel Kurallar

MADDE 14- Tahsis Belgesi, kişilerin başvuruları üzerine Belediye Encümeninin onayı ile devredilir. Belediye encümeni onayı olmadan yapılan devirlerin bu Yönetmelik kapsamındaki ticari taksicilik faaliyeti bakımından geçerliliği yoktur. Onay almaksızın devralan kişiler ticari taksicilik faaliyeti yürütemezler ve bu nedenle Belediyeye karşı hiçbir hak iddia edemezler.

Tahsis Belgesi devredilmeden sadece aracın devrinin yapılması, çalışma ruhsatının devri sonucunu doğurmaz. Aracın devrini alan kişi ticari taksi faaliyeti yürütemez.

Tahsis Belgesini devir alan kişiler, yönetmeliğin 15. maddesindeki şartları taşımaları, istenen belgeleri devir işleminin gerçekleştiği tarihi takip eden 3 (Üç) ay içerisinde Belediyenin ilgili birimine sunmaları ve çalışma ruhsatını almaları gerekir. Aksi halde yönetmeliğin 5. maddesindeki hükümler uygulanır.

Ruhsatın Devir Şartları ve İstenecek Belgeler

MADDE 15- (1) Çalışma ruhsatı devir başvurusu, devredecek ve devralacak kişiler tarafından birlikte Yetkili Birime yapılır. Devralacak kişinin bu Yönetmeliğin 11. maddesindeki şartları taşıması ve aşağıda belirtilen belgeleri sunması zorunludur;

a) Çalışma Ruhsatı Başvuru Formu (EK-3), (Devir Alan)

b) T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi, (Devir Alan)

c) Adli sicil kaydı, (Devir Alan)

ç) Hemşin İlçe nüfusuna kayıtlı olduğunu gösterir Nüfus Müdürlüğünden alınan Nüfus Kayıt Örneği, (Devir Alan)

d) Aracın niteliğine uygun sürücü belgesi, (Devir Alan)

e) Taksicilik faaliyetine uygun Mesleki Yeterlilik Belgesi (SRC2), (Devir Alan)

f) Bedeni ve psiko-teknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren sağlık raporu, (Psiko-teknik değerlendirme raporunun geçerlilik süresi ilgili mevzuatı gereği 5 yıl olup, süresi geçen belgeler kabul edilmez.) (Devir Alan)

g) İlgili Meslek Odasına kayıt belgesi, (Devir Alan)

ğ) Belediyeye borcu bulunmadığına ilişkin yazı, (Devir Alan ve Devreden)

h) Devir, Ruhsat ve Tahsis ücretinin ödendiğine ilişkin belgeler, (Devir Alan)

ı) En fazla 6 ay önce çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf, (Devir Alan)

i) Kişinin, Sürücülük haricinde ticari faaliyette bulunmadığının tespiti için; Hemşin Malmüdürlüğünden alınan mükellefiyet kayıt belgesi, (Devir Alan)

j) Kişinin, Sürücülük haricinde ticari faaliyette bulunmadığının tespiti için; Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan sigortalı tescil belgesi, (Kendi namına veya kamu ve özel sektörde ücretli olarak herhangi bir işte çalışmadığını gösterir belge) (6 ayı geçmeyen mevsimlik işler hariç), (Devir Alan)

k) Araç sahibi olduğuna dair Trafik Tescil Belgesi, (Devir Alan)

l) Aracın mali sorumluluk sigorta poliçesi, (Devir Alan)

(2) 1. fıkranın (c), (ç), (g), (i), (j) belirtilen belgelerin düzenleme tarihleri, Belediyeye sunulduğu tarihten önceki bir ay içinde olmalıdır.

(3) Başvuruların bu Yönetmeliğe uygun ve eksiksiz olup olmadığını Yetkili Birim inceler. Uygun olmayan ve eksik olan başvurular Belediye encümenine sunulmaz ve bu durum nedenleriyle birlikte Yetkili Birim tarafından başvuru sahiplerine yazılı olarak bildirilir.

(4) Uygun olan başvurular değerlendirilmek üzere Encümene gönderilir. Encümenin devir yapılmasına onay vermesi halinde devir ücretinin Belediyeye ödenmesinden sonra devir işlemi gerçekleştirilir. Devir ücretinin devir iznine ilişkin encümen kararının ilgiliye tebliğinden itibaren en geç 30 gün içinde Belediyeye ödenmesi zorunludur. Bu süre içinde ücret ödenmediği takdirde devir işlemi iptal edilir.

Ticari Plaka Tahsis Belgesini Veraset Yoluyla İntikali

MADDE 16- (1) Ticari Plaka Tahsis Belgesi sahibinin vefatı halinde, yasal mirasçıları veya onlar adına yetkili olanlar veya durak temsilcisi, durumu 1 (Bir) ay içinde Belediyeye bildirmek zorundadır.

(2) Mirasçılar veya aralarında yetkili kıldıkları bir kişi, miras bırakanın Ticari Plaka Tahsis Belgesini devralmak için Belediyeye Tahsis Belgesi sahibinin ölüm tarihinden itibaren en geç 3 (Üç) ay içinde başvuru yapmak zorundadır. Tahsis Belgesi sahibi olmak isteyen mirasçılarda bu Yönetmeliğin 12.  maddesinde sayılan şartlar aranmaz. Başvuru üzerine Tahsis Belgesi yetkili birimin raporu ve Belediye Encümeninin onayı ile devredilir.

(3) Mirasçılardan yalnızca çalışma ruhsat harcı alınır, devir ücreti alınmaz.

(4) Mirasçılardan, Tahsis Belgesinin devrinden sonra bu Yönetmeliğin 12. maddesinde sayılan şartları taşıyanlardan en fazla iki kişi, yönetmeliğin 13. maddesinde belirtilen belgeler ve onaylı Mirasçılık Belgesi ile Yetkili Birime başvuruda bulunarak Çalışma Ruhsatı almaları zorunludur. Başvuruların uygun olup olmadığını Yetkili Birim inceler. Uygun bulunan başvurular karar verilmek üzere Encümene gönderilir. Encümenin uygun kararı sonucunda Çalışma Ruhsatı verilir.

Tahsis Belgesini alan Mirasçılardan, Yönetmeliğin 12. maddesinde sayılan şartları taşıyan herhangi bir kişi bulunmazsa, Tahsis Belgesinin devri için mirasçılara 1 yıl süre tanınır. Süre sonunda devir gerçekleşmezse tahsis edilen plaka ile ilgili hak ve tasarruflar Belediyeye geçer.  

(5) Mirasçılar Tahsis Belgelerini devredebilirler. Tahsis Belgesinin devredilmesi durumunda bu Yönetmeliğin 14. maddesi uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Araçlara İlişkin Hükümler

Araçlarda Aranacak Nitelikler

MADDE 17- Ticari taksi faaliyetinde kullanılacak araçların;

a) Sarı renkli olması,(Renk kodu “T 015’’)

b) 10 yaşından büyük olmaması,

c) Üst kısmına “Taksi” yazılı ışıklı tabela konulması,

ç) Ön kapılarında plaka ve durak isimlerinin, tavanında plakası ve telefonunun yazılı olması,

d) Araç sürücüsü dahil en az 5, en fazla 9 yolcu taşıma kapasiteli olmaları,

zorunludur.

Yazılar büyük harf ile Arial yazı karakterinde ve plaka yazısı büyüklüğünde, koyu siyah renkte yazılı ve okunabilir olmalıdır.

Ruhsatlı Aracın Değiştirilmesi (Model Değişikliği )

MADDE 18- (1) Çalışma ruhsatı sahipleri, Belediyeye bildirmek ve taşımacılık faaliyetine uygun olmak şartıyla araçlarını değiştirebilirler. Bu şekildeki değişikliğin yapılabilmesi için; yeni araca ait trafik tescil belgesi, eski aracın trafikten çekme belgesi veya noter satış sözleşmesi ile birlikte, yeni aracın tescil tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde Yetkili Birime başvurulması şarttır.

(2)’’T’’ Plakalı ticari taksi çalışamaz hale gelerek seferden çekilmek zorunda kalındığı veya model değişikliği yapıldığı takdirde çalışma ruhsatı en fazla 8 (Sekiz) yaşındaki yeni araca aktarılır.

(3) Çalışma ruhsatlı aracın değiştirilmesi durumunda yeni çalışma ruhsatı düzenlenir. Yıl içerisinde vizesi yapılmış araçların değiştirilmesi sırasında yeniden Çalışma Ruhsatı Ücreti alınmaz.

(4) Araç değişikliği bildirilmeden ticari taksi faaliyeti yürütülemez.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sürücülere İlişkin Hükümler

Sürücü Çalıştırılması

MADDE 19- Ticari taksilerde çalışma ruhsatı sahibi dışında kişilerin sürücü olarak çalıştırılması Yetkili Birimin iznine tabidir. Bu Yönetmeliğin 20. maddesinde bulunan nitelikleri taşımayan ve Belediye tarafından izin verilmeyen sürücüler ticari taksilerde çalışamaz.

Sürücülerde Aranacak Nitelikler

MADDE 20- Mevzuatında öngörülen diğer koşulların yanında ticari taksilerde sürücü olarak çalışabilmek için, sürücülerin;

(1) Taşıtın niteliğine uygun sürücü belgesine sahip olmaları,

(2) Taşıtın niteliğine ve taksicilik faaliyetini yapabilmesine uygun Ticari taşıt belgesine (SRC2) sahip olmaları,

(3) Bedeni ve psiko-teknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir almaları,

(4) Adli sicil kaydı ve İnsanlığa karşı suçlar, kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet suçları ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü olmamaları, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü olmamaları veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı haklarında hüküm açıklanmasının geri bırakılması ve cezanın ertelenmesi hükmü verilmemiş olması,

zorunludur.

Sürücü Çalıştırılmasına İlişkin Kurallar

MADDE 21- (1) Çalışma ruhsatı sahiplerinin sürücü istihdam ettikleri tarihte sürücü çalıştıracaklarına ilişkin dilekçe ile Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış işe giriş bildirgesi, vesikalık fotoğrafı, adli sicil kaydı, sürücünün telefon numarasını beyan eden dilekçeyi Yetkili Birime vermeleri zorunludur.

(2) Bu maddenin 1. fıkrasında belirtilen belgeler sunulmadan yapılan başvurular ile bu Yönetmeliğin 20. maddesinde öngörülen koşulları taşımayan sürücülerin çalıştırılmasına ilişkin başvurular ret olunur. Uygun bulunan başvurular kabul edilerek sürücü tanıtım kartı düzenlenir.

(3) Sürücülerin çalışma ve dinlenme süreleri, sosyal güvenlik ödemeleri, iş güvenliği ve sağlığına ilişkin mevzuatta düzenlenen hükümlere uyulması zorunludur.

(4) Belediye, çalışma ruhsatı sahiplerinden, hizmetin yerine getirilmesinde bu Yönetmelikte sayılan yükümlülüklere ve yasaklara aykırı hareket ettiği tespit edilen sürücülerin değiştirilmesini isteyebilir. Bu istemin en geç 15 (onbeş) gün içinde yerine getirilmesi zorunludur.

Sürücü Tanıtım Kartı

MADDE 22- (1) Sürücülerin örneği Belediyece hazırlanan sürücü tanıtım kartını (EK-5) almaları ve çalıştıkları sürece araçta yolcular tarafından kolayca görünecek bir yerde bulundurmaları ve denetimlerde görevlilere gösterilmesi zorunludur.

(2) Belediyeye çalışılacağı bildirilmeyen ve tanıtım kartı almayan sürücüler çalıştırılamaz.

(3) Sürücünün çalıştığı ticari taksinin değişmesi ve başka bir ticari takside çalışmaya başlaması durumunda yeniden sürücü tanıtım kartı düzenlenir.

ALTINCI BÖLÜM

Taksi Duraklarına İlişkin Hükümler

Taksi Duraklarına İlişkin Yetki

MADDE 23- Aşağıda yazılı nedenlerle, Belediye Encümeni kararıyla, durakların yerleri değiştirilebilir, diğer duraklarla birleştirilebilir veya kapatılabilir:

a)Taksi durak yerlerinin bulunduğu bölgenin değişen trafik yoğunluğu,

b)İmar planında değişiklik yapılması,

c)Trafik güvenliği,

ç)Trafik akışında değişiklik yapılması,

d)Alt ve üst yapı çalışmaları,

e)Çevreye zarar verme, gürültü yapma, gayri ahlaki davranışlar, toplumsal güvenliğinin ihlali.

Taksi Durağı Ruhsatı

MADDE 24-  (1) Taksi durağı ruhsatı, Belediye Meclisi tarafından yeni taksi durağı kurulması kararı verildikten sonra İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, Yönetmeliğin Ek-1 Sıhhi Müesseseler kısmının (N) bendine göre Sıhhi Müessese olarak Yetkili Birim tarafından verilir.

(2) Taksi durağı açma talebinde bulunan kişiler, dilekçe ile Yetkili Birime müracaat etmelidir. Talepler Yetkili Birim tarafından değerlendirildikten sonra Belediye Encümenine sunulur. Talebi uygun görülenlerin taksi durağı açmalarına Encümen tarafından karar verilir.

(2) Verilen ruhsat, ruhsat sahibi ve durakta çalışanlar açısından kazanılmış hak sayılmaz.

Taksi Duraklarında Çalışma Esasları

MADDE 25- (1) Taksi duraklarında sürücülerin isimleri ve fotoğrafları görünür şekilde asılacaktır. Taksi durağına kayıtlı olanlar dışında başka araçların çalışması yasaktır.

(2) Duraklardaki ortak giderler, taksi durağına kayıtlı kişiler tarafından eşit şekilde karşılanır. Ortak giderlere katılmayan ve durak çalışma düzenine aykırı hareket edenler hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesi gereğince idari para cezası uygulanır.

(3) Taksi duraklarında kayıtlı taksilerin en az dörtte üçünün her gün durakta hazır bulunması zorunludur.

(4) Her taksi durağı resmi tatil günleri ve geceleri çalışmak üzere en az bir taksiyi nöbetçi bırakmak zorundadır.

Taksi Durağı Temsilcisi

MADDE 26- (1) Her taksi durağı için bir temsilci belirlenerek Yetkili Birime bildirilir.

(2) Durak temsilcisi, işletici ve sürücülerin oyçokluğuyla seçilir ve seçimle ilgili tutanak düzenlenir. Temsilcinin değiştirilmesi de aynı usulde yapılır.  

(3) Durak temsilcisi, taksi durağına kayıtlı ruhsat sahipleri ve sürücüler ile Belediye arasında ilişkiyi yürütür. Yapılan şikâyetlerin gereğini yerine getirir, verilen kararları uygular.

Tatil Günleri Çalışma Ruhsatı

MADDE 27- (1) Taksi durakları, bu Yönetmeliğe göre tatil günlerinde de çalışmaları gerektiğinden, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince “Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı” almaları ve her yıl Ocak ayında vize ettirmeleri gerekmektedir.

(2) Ruhsatsız çalıştığı tespit edilen duraklar, ruhsat alıncaya kadar kapatılır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Uygulama İle İlgili Genel Esaslar

Hizmetin Sürekliliği

MADDE 28- Ticari taksilerin ve taksi duraklarının kesintisiz çalışması esastır. Belediyeden izin almadan faaliyete ara verilemez. Zorunlu bir neden olmadan çalışmadığı tespit edilen taksiler ve taksi durakları hakkında bu Yönetmelikte öngörülen yaptırımlar uygulanır.

Taşımacılık Faaliyetinden Çekilme ve Çekilmiş Sayılma

MADDE 29- (1) Ticari taksicilik faaliyetinden çekilmek isteyen sürücüler bir dilekçe ile Yetkili Birime başvurur. Başvuru üzerine çalışma ruhsatları ve tahsis belgeleri iptal edilir ve iptal edilen ticari taksi plakasının tasarrufu Belediyeye geçer.

(2) Çalışma ruhsatı bulunup da faaliyet göstermediği tespit edilen ruhsat sahiplerine faaliyete geçmeleri için üç ay süre verilir. Üç ay içinde faaliyete başlamayanlar taşımacılık faaliyetinden çekilmiş sayılır ve çalışma ruhsatları iptal edilir.

(3) Taşımacılıktan çekilenler ve ticari taksi çalışma ruhsatı iptal edilenler ödedikleri harç ve ücretleri geri isteyemezler.

Eğitim

MADDE 30- Çalışma ruhsatı sahipleri ve sürücüleri, Belediye tarafından düzenlenen eğitim programlarına katılmak zorundadır. Eğitime katılmayanlara 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesi gereğince idari para cezası uygulanır.

Ödenmesi Gereken Harç ve Ücretler

MADDE 31- a) İlk defa ticari taksi plakası tahsis edilen işletmecilerden bir defaya mahsus alınacak Ticari Plaka Tahsis Belgesi ücreti,

b) Ticari taksi plakası tahsis edilen işletmecilerden ilk yıl ve takip eden her yıl Ocak ayında alınacak Ticari Taksi Çalışma Ruhsatı ücreti,

c) İşleticilerin Çalışma Ruhsatlarının, bu Yönetmeliğin 14. ve 15. maddeleri uyarınca yapılan devirlerinde, devralandan alınacak Devir ücreti,

Belediye Meclisince tespit edilir ve yükümlüleri tarafından peşin ödenir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Yükümlülükler, Yasaklar Ve Haklar

Ruhsat Sahiplerinin ve Sürücülerin Yükümlülükleri ve Yasaklar

MADDE 32- (1) İşletici ve sürücüler trafikle ilgili mevzuat ve bu Yönetmelik hükümlerine uymakla yükümlüdür.

(2) İşletici ve sürücüler yolcuların rahat ve güvenli bir şekilde yolculuk yapmasını sağlayacak tedbirleri almakla yükümlüdürler.

(3) Engellilerin araçlara alınmasından kaçınılamaz ve rahat, huzurlu seyahat yapabilmeleri için gerekli özen gösterilerek her türlü tedbir alınır.

(4) İşletici ve sürücüler, yolcuları rahatsız eden, genel ahlaka ve adaba aykırı tutum ve davranışlarda bulunamaz. Daima saygılı ve nazik davranmakla yükümlüdürler.

(5) Radyo ve müzik dinlemek yolcunun iznine bağlıdır.

(6) Araçta sigara içilmez.

(7) Araç içinde unutulan eşyaların, Emniyet Müdürlüğüne veya Belediyeye teslim edilmesi zorunludur.

(8) Yolcu gideceği yere varmadan indirilemez, zorunlu bir neden olmadan başka bir araca nakledilemez.

(9) Ticari taksilerin durak dışında bekleme yapmaları, sürekli hareket ederek yolcu almaya çalışmaları yasaktır.

(10) Aracın trafik tescil belgesinde belirtilen istiap haddinden fazla yolcu almaları yasaktır.

(11) Meslek Odası tarafından belirlenen ücret tarifesine uyulması zorunludur.

(12) Araç içine ve dışına, aracın emniyetli kullanımını olumsuz etkileyebilecek aksesuar ve havalı korna takılması yasaktır.

(13) Aracın yolda bozulması halinde, yolcuya bir başka araç bulunması zorunludur.

(14) Çevreye zarar veren, aşırı derecede gürültü çıkaran, görüntü kirliliği oluşturan ve hasarlı araçlarla yolcu taşımacılığı yapılamaz.

(15) Araçlar daima temiz olmalıdır. İç döşemeler bakımlı olmalı, yırtık ve kirli olmamalıdır.

(16) Çığırtkan veya muavin çalıştırılamaz.

(17) Araçların herhangi bir yerine Belediyenin izni olmadan ilan, afiş, resim ve benzerlerinin asılması yasaktır. Araçlara ticari reklam konulması veya asılması, Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulması Hakkında Yönetmelik hükümlerine tabidir.

(18) İşletici ve sürücülerin kılık kıyafet ve saç sakal tıraşları, verdikleri hizmete uygun, düzenli ve temiz olmalıdır.

(19) Mali sorumluluk sigortası olmayan araçlar çalıştırılamaz ve trafiğe çıkartılamaz.

(20) Çalışma ruhsatı sahipleri, bu Yönetmeliğin 19. maddesinde sayılan niteliklerden birini kaybeden sürücünün yerine yeni bir sürücü istihdam etmek zorundadır.

(21) Bu Yönetmelikte ve ilgili mevzuatta öngörülen belgelerin araçta bulundurulması ve görevlilerce istenildiğinde gösterilmesi zorunludur.

(22) Taksiler servis taşımacılığı yapamaz.

(23) Yolcunun taksiye binmesiyle birlikte seyahat başlamadan önce taksimetrenin açılması zorunludur.

(24) Ticari taksilerde bulunan taksimetrelerin ilk alındığında ve takip eden her yıl,  Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği hükümleri uyarınca muayenelerinin yaptırılması ve taksimetre sicil ve muayene kartının Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünde’nden alınarak devamlı araçlarında bulundurulması zorunludur.

Hizmetten Yararlananların Hakları

MADDE 33- (1) Çalışma ruhsatı sahipleri, hizmetten yararlananlara kusursuz ve ayrımsız hizmet vermek zorundadırlar.

(2) Belediyeye yapılacak şikâyetler öncelikle incelenir. Şikâyetler hakkında Yetkili Birim tarafından en geç 10 (on) gün içinde inceleme yapılarak, bu Yönetmelikte belirtilen yaptırımların uygulanmasına karar verilmesi zorunludur.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Denetim ve Yaptırımlar

Denetim

MADDE 34- (1) Çalışma ruhsatı sahiplerinin bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetleri Belediyenin denetimine tabidir. Belediye bu denetimi Yetkili Birim eliyle yapar.

(2) Kamu Kurum ve Kuruluşları Mevzuatları çerçevesinde her türlü denetimi yaparlar. Meslek Odası denetimi, Yönetim Kurulunun görevlendirileceği denetim görevlileri tarafından yapılır. Kolluk Kuvvetlerinin denetimi, Emniyet Trafik Ekipleri ve Jandarma Trafik Ekiplerince yapılır.

(3) Vatandaş Denetimi: Vatandaşlar ticari taksi hizmetleri ile ilgili şikâyetlerini; şikâyetin konusu, yeri, tarih ve saati ile şikâyetçinin adı soyadı, adres ve telefon gibi iletişim bilgilerinin yer aldığı bir dilekçe ile Belediyeye yazılı olarak yapar.

Ayrıca şikâyete konu olan olaya ilişkin varsa şahitlerin adı soyadı ve açık adresleri bildirilir. Bu usule uygun olmayan şikâyetler dikkate alınmaz.

(4) Konusu suç teşkil eden şikâyetler kolluk kuvvetlerine bildirilir.

Yaptırımlar, Görev ve Yetki

MADDE 35- (1) Bu Yönetmelikte düzenlenen yükümlülüklere ve yasaklara riayet edilmemesi durumunda çalışma ruhsatı sahipleri ve sürücüler hakkında idari para cezası, faaliyetten men, sürücünün çalışma izninin ve ticari taksi çalışma ruhsatının iptali gibi yaptırımlar uygulanır.

(2) İdari para cezasını uygulamaya Yetkili Birim ve Encümen, faaliyetten men ile çalışma ruhsatının iptali yaptırımlarını uygulamaya ise Belediye Encümeni yetkilidir.

(3) Araçlarda sürücü çalıştırılması durumunda yaptırımlar araç sahibine uygulanır.

İdari Para Cezası

MADDE 36- Bu Yönetmelikte belirtilen tembih ve yasaklara aykırı hareket eden araç sahiplerine 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu 32. maddesine istinaden idari para cezası uygulanır.

Faaliyetten Men

MADDE 37- Bu Yönetmeliğin;

(1) 7. maddesinin 2. cümlesi ve 17. maddesinde öngörülen koşulları süresinde yerine getirmeyenler, koşulları yerine getirene kadar faaliyetten men edilir.

(2) 16. maddesinin 2. fıkrasına aykırı hareket edenler Belediyeye yeni çalışma ruhsatı için başvuru yapıncaya kadar faaliyetten men edilir.

(3) 18. maddesine aykırı hareket edenler, araç değişikliği nedeniyle yeni çalışma ruhsatı alana kadar faaliyetten men edilir.

(4) 21. maddesinin 4. fıkrasına aykırı hareket edenler, yeni sürücü istihdam edinceye kadar faaliyetten men edilir.

5) 32. maddesinin 19. ve 20. fıkralarına aykırı hareket edenler, bu şartları yerine getirinceye kadar faaliyetten men edilir.

(6) 1 yıl içinde 3 defa idari para cezası uygulanan ruhsat sahipleri 1(bir) ay süreyle faaliyetten men edilir.

(7) Bu Yönetmelikte öngörülen çalışma ruhsat sahibi olmak için gerekli koşullardan; yeniden sağlanması mümkün olanların birini veya birkaçını kaybedenler, koşulları sağlayana kadar faaliyetten men edilir.

Çalışma Ruhsatının İptali

MADDE 38- (1) Bu Yönetmelikte öngörülen çalışma ruhsat sahibi olmak için gerekli koşullardan; yeniden sağlanması mümkün olmayanların birini veya birkaçını kaybedenlerin, ruhsatları iptal edilir.

(2) Bu Yönetmelik hükümleri gereğince kendileri veya sürücüleri hakkında bir yıl içinde toplam 5 defa idari para cezası uygulanan ruhsat sahiplerinin çalışma ruhsatları iptal edilir.

ONUNCU BÖLÜM

Son Hükümler

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 39- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde konuya ilişkin olarak mer’i mevzuat hükümleri ile Belediye Meclisinin kararları uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

MADDE 40- 05.04.2017 tarih ve 15 sayılı Belediye Meclis Kararı eki (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 41- Bu Yönetmelik Belediye Meclisinde kabul edildikten sonra, 3011 Sayılı Kanunun 2. maddesine göre ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 42- Bu Yönetmelik hükümleri, Belediye Başkanı tarafından yürütülür.

Yönetmelik Ekleri

EK 1- Ticari Plaka Tahsis Belgesi Başvuru Formu,

EK 2- Ticari Plaka Tahsis Belgesi,

EK 3- Ticari Taksi Çalışma Ruhsatı Başvuru Formu,

EK 4- Ticari Taksi Çalışma Ruhsatı,

EK 5- Sürücü Tanıtım Kartı,

Meclis Başkanı

Halim Kazim BEKAR

Belediye Başkanı

Ali Kenan PEHLİVAN

Kâtip

Reyhane BOZKURT

Kâtip

EK-1

 

TİCARİ PLAKA TAHSİS BELGESİ BAŞVURU FORMU

HEMŞİN BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

İdaremizce 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uyarınca yapılan ihalenin sonucuna göre 1 adet T Ticari Taksi Plakası Tahsis Belgesi almaya hak kazandım.

… … ….. nolu ticari plaka ile ticari taksi işletme işini yapacağımdan; Hemşin Belediyesinin yayımlamış olduğu "(T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğine", ilgili kanun, yönetmelik, tüzük ve duyurulara, Hemşin Belediyesince belirlenen çalışma, yer, şekil ve şartlarına, kayıtsız şartsız tam olarak uyacağımı, istenen şartları sürekli olarak sağlayacağımı,

Yönetmeliğin tamamını okuduğumu, anladığımı ve yönetmeliğe aykırı durumlarda işletmeciliğimin iptal edilmesini kabul ettiğimi, işletmeciliğimin iptal edilmesi durumunda hiçbir hak, alacak, zarar, ziyan ve benzeri talepte bulunmayacağımı, aldığım ticari taksi işletmecilik izninin müktesep hak oluşturmayacağını,

Yönetmeliğinin 12. maddesindeki koşulları taşıyıp, 13. maddede belirtilen belgeleri eksiksiz sunacağımı ve aracımı 17. maddede belirtilen niteliklere uygun hale getirip, Ticari Taksi Çalışma Ruhsatı alacağımı,

kabul ve taahhüt ederim.

Bu hususlar çerçevesinde tarafıma Ticari Plaka Tahsis Belgesi verilmesini arz ederim.  …/…./201..

                                                                                                         

 

Adı Soyadı

 

İmza

                                                                                                       

T.C. Kimlik Numarası

:

 

Tahsise Konu Plaka

:

 

Adres

:

 

 

 

Fen ve İmar İşleri Birimi

 

 

EK-2

 

T.C.

HEMŞİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TİCARİ PLAKA TAHSİS BELGESİ

ADI SOYADI

:

 

T.C. KİMLİK NUMARASI

:

 

TAHSİS EDİLEN PLAKA

:

 

TAHSİS TARİHİ

:

 

Bu belge, 5393 sayılı Kanunun 15. maddelerine göre çıkarılan Hemşin Belediyesi (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliği gereğince ve Bakanlar Kurulunun 86/10553 sayılı kararı göre düzenlenmiştir.

 

 

 

………………………………

Belediye Başkanı

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK -3

 

TİCARİ TAKSİ ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURU FORMU

 

HEMŞİN BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

İdaremizce 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uyarınca yapılan ihalenin sonucuna göre 1 adet T Ticari Taksi Plakası almaya hak kazanarak Ticari Plaka Tahsis Belgesi’ni aldım.

Ekte sunduğum belgelere göre, durumumun incelenerek uygun görülmesi halinde tarafıma Ticari Taksi Çalışma Ruhsatı verilmesi hususunda gereğini arz ederim. …./…./201..

                                                                                                               

Adı Soyadı

İmza

 

Adresi

:

 

Telefon Numarası

:

 

 

 

Ekler:

1

T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi

2

Adli Sicil Kaydı

3

Nüfus Kayıt Örneği

4

Sürücü Belgesi

5

Mesleki Yeterlilik Belgesi (SRC2)

6

Psiko-Teknik Rapor -Belge

7

Oda Kayıt Belgesi

8

Belediyeye Borcu Bulunmadığına İlişkin Yazı

9

İhale Bedelinin, Ruhsat Harç Ve Ücretinin Ödendiğine İlişkin Makbuzlar

10

Vesikalık Fotoğraf (4 Adet)

11

Malmüdürlüğünden Alınan Mükellefiyet Kayıt Belgesi

12

Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınan Sigortalı Tescil Belgesi

13

Araç Sahibi Olduğuna Dair Trafik Tescil Belgesi

14

Aracın Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi

 

 

 

Fen ve İmar İşleri Birimi

 

 

 

 

EK -4

 

</

T.C.

HEMŞİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TİCARİ TAKSİ ÇALIŞMA RUHSATI

Fotoğraf

ADI SOYADI

:

 

T.C. KİMLİK NO

:

 

DOĞUM TARİHİ VE YERİ

:

 

ADRESİ

:

 

DURAK ADI

:

 

DURAK ADRESİ

:

 

ARACIN PLAKASI

:

 

ONAYLAYAN

ARACIN MARKASI ve MODELİ

:

 

……………………

Belediye Başkanı

MOTOR ŞASE NUMARASI

: